Bonden er i begynnelsen av 40-årene.

Han har lagt seg flat og tilstått at han fra 2012 til 2015 ikke førte regnskap for driften sin.

Det var Skattetetaten som til slutt anmeldte bonden til politiet.

90 DAGER I FENGSEL

Tingretten har nå dømt bonden til 90 dager i fengsel.

Det er skatteetaten som basert på det de har kunnet finne av opplysninger om bondens virksomhet, har regnet seg fram til at det er en omsetning på 3,3 millioner kroner som ikke er regnskapsført i løpet av de tre årene det er snakk om.

Ifølge dommen har ikke bonden protestert på dette beløpet.

– SPESIELT I LANDBRUKET

Da bonden møtte i Hedmarken tingrett for noen dager, så argumenterte han med at hensynet til myndighetskontrollen ikke kan veie like tungt innenfor landbruket som i annen næringsvirksomhet.

– Siktede har i denne sammenheng vist til den inngående reguleringen som påhviler landbruket, hvilket blant annet medfører at produksjonsvolumer rapporteres fra flere kilder enn gårdbrukeren selv. På denne måten blir opplysningene som er nødvendige for fastsettelse av skatte- og avgiftsforpliktelser kjent for Skatteetaten selv om ikke gårdbrukeren selv innrapporterer dem. Ifølge siktede er mulighetene for unndragelse derfor vesentlig mindre i landbruket enn ellers, står det i dommen.

KJØPTE IKKE DEN

Domstolen kjøpte ikke bondens synspunkter.

– Retten finner ikke å kunne legge vesentlig vekt på dette synspunktet ved straffeutmålingen. Selv om risikoen for skatte- og avgiftsunndragelse kan være mindre innenfor landbruket enn ellers, foreligger det like fullt et behov for kontroll med den økonomiske virksomheten.

– Ved å unnlate å rapportere frivillig har siktede dessuten påført Skatteetaten og politiet høyere kostnader knyttet til kontroll, skjønnsligning og etterforsking enn hva som ellers ville ha vært tilfellet.

30 dager av straffen på 90 dagers fengsel er gjort betinget med to års prøvetid.

De to øvrige månedene må mannen sone, med mindre dommen ankes og lagmannsretten kommer til et annet resultat.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00