Det brum­mer godt når re­no­va­tør Gunn Solberg fy­rer opp den grøn­ne Sca­nia-las­te­bi­len og ryg­ger inn i den nye hal­len på Roverudmyra, en kort kjø­re­tur sør­øst for Lillehammer. Solberg drar i de ret­te spa­ke­ne, og i sam­me øye­blikk be­gyn­ner den dig­re bak­lu­ka å åpne seg. Luk­ten av våt kneipp, råt­ne egg og sli­ten fre­dags­taco fyl­ler lo­ka­let idet fle­re tonn mat­av­fall pres­ses ut og ned i en grov kvern.

For re­no­va­tør Solberg er det­te ru­ti­ne, men tek­no­lo­gi­en som lig­ger bak, er så mo­der­ne at den vek­ker opp­sikt over hele lan­det.

Mjøs­an­leg­get tar år­lig imot svim­len­de 30.000 tonn mat­av­fall fra 18 kom­mu­ner i Inn­lan­det. Av­fal­let kjø­res gjen­nom trykkoke­re for å fjer­ne bak­te­ri­er, før søp­pe­let skil­les ut som mas­se. Den blø­te mas­sen blir til gjød­sel, mens den fas­te blan­des til uli­ke jord­pro­duk­ter. Un­der­veis dan­nes me­tan­gass, som bru­kes til bio­driv­stoff.

To års prø­ve­drift

Mjøs­an­leg­get har rik­tig­nok vært i drift si­den 2015, men først nå er an­leg­get god­kjent og fer­dig med prø­ve­pe­ri­oden. Der­med er Nor­ges mest mo­der­ne an­legg for hånd­te­ring av mat­av­fall of­fi­si­elt åp­net.

Et­ter en kort inn­led­ning, hvor det ble pre­si­sert hvor vik­tig det er å unn­gå kas­ting av spi­se­lig mat, delte stor­tings­pre­si­dent Ole­mic Thommessen noen tanker:

– Mine tan­ker går i dag til den en­som­me lil­le fis­ke­ka­ken som har lig­get i kjø­le­ska­pet hele den sis­te uka. Den skul­le jo ha blitt spist, kan­skje med litt ma­jo­nes ...

Thommessen var åpen­bart skam­full for å måt­te rei­se hjem og kas­te fis­ke­ka­ken, men sør­get i det min­ste for lun hum­ring i tel­tet.

Kli­ma- og mil­jø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen (H) tak­ket Mjøs­an­leg­get for å være en pio­nér in­nen av­falls­hånd­te­ring i Norge.

Inge Mor­ten Haa­ve, dag­lig le­der i re­no­va­sjons­sel­ska­pet GLØR, ro­ser be­bo­er­ne i Inn­lan­det for at de bi­drar til kildesortering og mil­jø­:

– Det­te er et ty­de­lig re­sul­tat av den gode job­ben folk gjør hjem­me på kjøk­ken­ben­ken, sier han.

Luk­ten og fug­le­ne for­svant

Til­ba­ke i søp­pel­bi­len kjø­rer Gunn Solberg med bio­gass på tan­ken. Re­no­va­tø­ren er stort sett for­nøyd.

– Bio­gass er litt tam­me­re enn die­sel, men det er også stil­le­re og mer mil­jø­venn­lig, sier hun.

Solberg ro­ser også sin «nye» ar­beids­plass ved Mjøs­an­leg­get.

– Tid­li­ge­re dum­pet vi av­fal­let uten­for her. Nå kjø­rer vi det helt inn og kan sam­ti­dig spy­le bi­le­ne. Det fun­ge­rer mye bed­re enn før.

Kol­le­ga Theo­dor Olafs­son, opprinnelig fra Rey­kja­vik, er enig.

– Nå slip­per vi problemet med både lukt og fug­ler, smi­ler han.

VIL MATSVINNET TIL LIVS

Es­pen We­lin-Larsen ser­ver­te gjes­te­ne mat som er i ferd med å gå ut på dato. Kok­ken me­ner vi er blant ver­dens dår­lig­ste når det kom­mer til kas­ting av spis­bar mat.De rundt 100 fram­møt­te skyf­let inn­på mat før åp­nin­gen av Mjøs­an­leg­get. Se­ne­re fikk de seg en li­ten over­ras­kel­se da Sirkula-di­rek­tør Gre­the Ols­bye kunne for­telle at mye av ma­ten had­de pas­sert «best før»-stemp­lin­gen. Det opp­sto ner­vøs lat­ter i sa­len, men kokk Es­pen We­lin-Larsen be­ro­li­ger med at det hele både er trygt og god­kjent av Mat­til­sy­net.

– «Best før» er ikke det sam­me som sis­te for­bruks­dag. Så len­ge ma­ten er be­hand­let rik­tig, så hol­der den len­ge, sier We­lin-Larsen.

Kok­ken blir en­ga­sjert når han snak­ker om mat­svinn i Norge. Iføl­ge Sirkula kas­ter hver nord­mann i snitt 43 kg spis­bar mat i lø­pet av et van­lig år.

– Det kas­tes alt­for mye fullt bruk­bar mat. Norge er blant de dår­lig­ste lan­de­ne i ver­den på det­te om­rå­det. Jeg vil bi­dra til å øke be­visst­he­ten om at «gam­mel» mat ikke er far­lig, sier han.

Fakta

Mjøs­an­leg­get er et be­hand­lings­an­legg for mat­av­fall i Ås­mark­ve­gen i Lillehammer. Her gjø­res av­fall fra 18 kom­mu­ner og 250.000 inn­byg­ge­re om til gjød­sel, kom­post og bio­gass. Det nye an­leg­get har ka­pa­si­tet til å be­hand­le 30.000 tonn mat­av­fall. Det­te er mer enn en dob­ling fra før.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00