Tirsdag 7.mars vedtok Ringsaker kommunestyre ny kommuneplan, samfunnsdelen for 2023 til 2040. (Den forrige og til nå gjeldende plan, ble vedtatt i 2006).

Vi i Ringsaker Senterparti er fornøyde med det meste i planen, ikke alt. Vi ville ha et eget kapittel om jord- og skogbruk med fokus på sysselsetting, beredskap, muligheter, landbruk som en av løsningene på klimautfordringer i stedet for problemstempel. Det vi har fått er blant annet:

-«Landbruket er helt sentralt i Ringsaker»

-«Styrke landbrukets muligheter for videre utvikling og økt produksjon og økt sysselsetting»

Og så har vi sjølsagt løftet jordvernet. På Ringsaker SPs initiativ, søkte Ringsaker kommune om tilskudd fra Landbruksdirektoratet til en Jordvernstrategi. Kommunen har fått 100.000,- til dette arbeidet: sikre dyrket og dyrkbar jord til framtidig matproduksjon. Jordvernstrategien er ikke klar, men temaet er løftet og antagelig omtalt i mange kommende partiprogram før valget i september?

For Ringsaker Senterparti er det viktig at Ringsaker består som egen kommune, og vi ønsker en utvikling som motvirker sentralisering. Vi arbeider for mangfold i kommunale tjenester, medvirkning og variasjon. Framtida kan kreve ny organisering, nye boformer, mer egenproduksjon og større deltakelse. Senterpartiet er opptatt av både bygd og by og vi har fått med i planen:

-«Spredt bebyggelse er en del av Ringsakers identitet og skal ivaretas, blant annet fordi aktive og levende bygder er viktig for landbruk og reiseliv»

I arbeidet med planen, har vi hatt interessante samtaler om FNs bærekraftmål. Bærekraft har tre dimensjoner som skal være styrende framover: sosial , miljømessig og økonomisk bærekraft. Bærekraftsmåla underbygger Senterpartiets argumenter for å utvikle hele Ringsaker.