De har gått gjennom søknader om å sette opp bygninger, kjøre, ta ut masser, drive fiskeoppdrett, gruvevirksomhet og en rekke andre inngrep i de områdene som er vernet. Bare 6% av søknadene har fått avslag.

Dataene fant de i Miljøvedtaksregisteret som er oversikt over tillatelser. Myke tiltak som forskning, undervisning og tilrettelegging for friluftsliv er holdt utenfor beregningen.

Tillatelser blir gitt selv der naturen er vernet på strengeste måte. Da må en spørre seg, er vern i Norge kun en papirbestemmelse, noe vi ikke tar på alvor. For det er alvorlig.

Hvorfor ødelegger vi det som er livsviktig?

I 2019 slo FNs naturpanel fast at naturkrisen er er like alvorlig som klimakrisen og at de to krisene forsterker hverandre. Og det er måten vi bruker land og havområdene på som er årsaken til tap av natur og arter. Derfor er vern både på land og i havet helt nødvendig Og Norge har ikke vernet mye.

Det internasjonale havpanelet som Jonas Gahr Støre leder tar til orde for at 30% av havet må vernes. Norge har vernet ca 5% og vernet er veldig svakt. I 2021 sa Havforskningsinstituttet at vernet i marine nasjonalparker ikke kan kalles vern, slik det kreves i internasjonale og faglig baserte krav.

Det er ikke innført forbud mot industrielt fiske der, ja en kan til og med drive bunntråling. Er det noen som lurer på hvorfor fisk og dyr forsvinner og havområder dør? Før var disse områdene fulle av fisk. Det er de ikke lengre.

At disse områdene er meldt inn til FN som områder med strengt vern er flaut og pinlig, verre er det at de ikke er vernet annet enn på papiret.

I Norge gis det tillatelser til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i den flotte Førdefjorden selv om det bryter med avfallsforskriften og EUs mineralavfallsforskrift som Norge er forpliktet av. Det er hårreisende i vår tid, der vi vet hvor sårbare og livsviktige havene er.

Og gruvedrift både kan og må gjøres på måter som utnytter ressursene bedre og ikke ødelegger sjøen. At finanskonsernet Nordea har trukket seg fra prosjektet av miljøhensyn er bra og kan betyr at det ikke blir gjennomført.

Men det skulle jo vært myndighetene som stoppet slike skadelige prosjekt. Det er derfor vi har myndigheter.

I Lågendeltaet der det ikke engang er lov å padle med kajakk i hekketiden planlegges 4 felts motorvei.

Oversikten fra Natur og miljø viser om at også vernet på land er helt uthult og målsetningene milevidt unna. Det bygges i vernet natur og av målet om 10% vern av skog har kun nådd ca 5%. Og nå kutter regjeringa i bevilgninger til frivillig vern. Fakta er at det livsviktige vernet står utrolig svakt i Norge, både nasjonalt og lokalt.

Kommunene har også et stort ansvar og er gitt store fullmakter til å dispensere fra loven og verneforskriftene eller faglige råd. Skog og myr binder CO2. Når naturen ødelegges til fordel for hus, hytter og veier, går regnskapet i minus. Det haster å gjøre noe med det!

Dette kan ikke fortsette. Myndigheter på alle nivå må forstå at vern betyr vern. Vernet må respekteres av de som skal forvalte vår natur. Nå er handlingsrommet for stort. Det må strammes inn. For dersom dette får fortsette skader det livsgrunnlaget vårt.

I Norge gis det tillatelser til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i den flotte Førdefjorden selv om det bryter med avfallsforskriften og EUs mineralavfallsforskrift som Norge er forpliktet av. Det er hårreisende i vår tid, der vi vet hvor sårbare og livsviktige havene er. 

Karin Andersen, Tidligere stortingsrepresentant SV, Hamar

Regjeringen og Stortinget må stramme inn lovgiving. Regjeringen må sikre at forskrifter ikke åpner for vid dispensasjonsadgangen hverken for etater eller lokalforvaltning. Kompetansen må styrkes i alle ledd av forvaltningen.

Vern er et helt nødvendig verktøy i kampen mot naturdøden og klimakrisa og da må vern bety vern.