Innstillinga om at 21 ulver i tre flokker i Ulvåa, Juvberget og Kochohonka nå skal drepes kommer slik sett fra rovviltnemndene - som i hovedsak består av rovdyrfiendtlige personer fra tilsvarende partier og organisasjoner.

Ordningen med dagens rovviltnemnder med i overveiende grad slike personer bør gå ut og heller erstattes av nemnder som har et mer allsidig og bedre forhold til natur og fauna.

For oss som respekterer skaperverket har også våre medskapninger som rovdyr rett til et liv! J

eg ser i mediene at Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr nå har tatt denne saken til retten - det er for så vidt bra, men på den annen side burde det ikke ha vært nødvendig fordi blant annet en tilsvarende sak skal behandles i Høyesterett i april 2023.

Jeg er sjøl bosatt i ulvesona, og det å ha noen ulver her opplever nok de fleste av oss som et pluss for naturmiljøet og ikke som et problem.

Samtidig erkjenner jeg som har vokst opp på et lite småbruk at det sjølsagt er ei tragedie når kanskje mange av en enkeltbondes sauer blir tatt av rovdyr.

Men også i denne saken må en heve blikket og i løpet av et beiteår stryker det med omkring 100.000 sauer på utmarksbeite - av disse tas omkring 15.000 av rovdyr og ca. 1.500 av ulv.

Hvorfor de ca. 1.500 sauene som tas av ulv gjøres viktigere i mange sammenhenger enn de ca. 85.000 sauene som mister livet av andre grunner enn rovdyr er vanskelig å se - enn at det mest brukes for å pleie en rovdyrmotstand og ikke for å drive allsidig dyrevelferd. Ingen i Klima- og miljødepartementet eller Landbruks- og matdepartementet ser ut til å bry seg særlig om denne dårlige dyrevelferden.

Med dagens lederskap i Klima- og miljødepartementet synes de å ha en vei å gå før man får snudd de nokså naturnegative holdningene i deler av Norge.

Dette oppfattes som så spesielt negativt at for noen år sia satte også store internasjonale medier som BBC, Time, The Guardian og USA Today fokus på vår dreping av utryddingstruede dyrearter som ulv, bjørn, jerv og gaupe. Norge ble landet som hater naturen!

Vi fortsetter det ødeleggende forbruket av naturarealer med tilhørende omfattende skade på vår fauna og flora. Og dukker det opp en hvalross på tur til oss i sør så er holdningen hos øvrigheta: Drep!

I en vinterferie i USA for ei tid tilbake kjørte jeg U.S. Route 19 fra Tampa i Florida nordover til Plains i Georgia for å se hvordan den tidligere presidenten Jimmy Carter bosatt i Plains hadde det.

I nordre Florida så jeg noe spesielt interessant, og det var ei rekke varselskilt langt hovedveien om at svartbjørner krysset veien.

Jeg måtte le litt - hadde Statens vegvesen satt opp tilsvarende skilt i Norge om at bjørner og kanskje også ulver krysset veien så ville rovdyrmotstanderne ha pepret lokalavisene med sinte leserbrev med det vanlige budskapet fra den kanten: Drep!

Klima- og miljødepartementet - og ikke minst statsråden sjøl, bør ta til seg at svært mange av oss krever ei endring av den over mange år dårlige naturforvaltninga i Norge!