Det er flott at Fosen-saken også engasjerer på Innlandet og at same-saker debatteres i våre lokalaviser.

Som nestleder i den lokale sameforeningen på Innlandet, Mjøsan Dajve Saemien Siebre (MDSS) og vararepresentant på Sametinget for NSR for Sør-Norge valgkrets, har jeg snakket om Fosen-saken i mer enn 521 dager, men det er utrolig vanskelig å bryte lydmuren og engasjere den gjennomsnittlige nordmann om overgrepet mot samene i Fovsen Njaarke Sijte.

I de tre ukene som har gått siden våre ungdomsrepresentanter fra blant andre NSR-Nuorat og Natur og Ungdom okkuperte lokalene til OED, har imidlertid engasjementet økt.

Vi er alle tjent med at diskusjonen foregår i flere miljøer enn i de samiske.

Jeg vil derfor takke Trond Kjernli for innlegget hans, selv om jeg er grunnleggende uenig i det han mener.

Kjernli mener, som meg, at det er kritikkverdig at regjeringen har brukt så lang tid og vi mener begge at det er uomtvistelig at konsesjonen ikke er lovlig.

Men slik jeg leser Kjernli så stopper også enigheten der.

I likhet med flere samfunnsdebattanter, politikere, journalister og redaktører, setter også Kjernli menneskerettigheter inn i et regnestykke der ulike faktorer, som kjøttvekt, («grønn») strømproduksjon, Høyesteretts vurderingsgrunnlag og Nord-Norge banen skal gi et fornuftig sluttresultat.

Men hvis vi skal drive med regnestykker, så må vi skille snørr og bart og ha helt klart for oss hva vi faktisk diskuterer.

Les også

Regjeringen burde gjort det helt klart at vindmøllene på Fosen kommer til å stå

I Fosen-saken har regjeringen, med betydelig flertall, gitt en forhåndskonsesjon til utbygging av et vindkraftanlegg før rettighetene til områdene var avklart.

Til tross for at reinbeitedistriktet protesterte, til tross for at Sametinget protesterte, til tross for at Naturvernforbundet protesterte, så valgte man å gamble på at rettighetsspørsmålet ville bli avklart til statens fordel.

Gjennom rettsprosessen så har man hentet det omfattende kunnskapsgrunnlaget, som minister Aasland tydeligvis ikke har tiltro til, man har vurdert den kumulative verdien av inngrep over tid, og funnet at vindkraftanlegget er satt opp i strid med menneskerettighetene.

Det at Kjernli påstår det er dumt om politikerne mener anlegget skal rives, må han gjerne mene det, men det at de står der er altså i strid med menneskerettighetene – og det er jo også litt dumt.

For øvrig mener jeg det er litt rart å kommentere på klesvalget til folk, men det, sammen med kommentarer om at reindrift er hobbyvirksomhet og sammenlikne det med de to grisene som Kjernli slakta til jul og at samene ikke bør gå på barrikadene for saker som er viktige for dem, viser at innlegget til Kjernli har til hensikt å latterliggjøre samiske saker og gjøre dem mindre viktige.

I så måte er han i godt selskap – fornorskningsprosessen er slett ikke over og dette er et eksempel på at norske interesser veier tyngre enn samiske rettigheter til å leve sine tradisjonelle liv.