AO-senteret på Holo i Ringsaker har eksistert siden 1991.

På Holo gis det et dagtilbud til 30 voksne utviklingshemmede, og Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) mener at Holo må bevares, utvikles og drives videre.

Saken ble utsatt etter forslag fra Senterpartiet i kommunestyremøte 15/6-2022, men nå forberedes en ny kommunestyresak med samme målsetting, som vil komme i løpet av høsten.

Vi tror ikke at administrasjonen endrer mening, og dette kan bare stoppes ved at politikerne stemmer ned saken når den kommer til kommunestyret.

Flytting til Parketten

Administrasjonen har uttalt at de har som mål å legge ned Holo å flytte alle brukerne til AO-senteret på «Parketten» i Brumunddal. Når målet er bestemt på forhånd leter man gjerne etter argumenter som passer målsettingen, og dermed er konklusjonen sannsynligvis gitt.

Man snakker om at samlokalisering er bra, og glemmer at målet for kommunens arbeide med de utviklingshemmede bør være å følge nasjonale føringer og vedtatte konvensjoner, og gi gode tjenester. Store enheter med institusjonspreg, ensartete løsninger og gruppetenkning er noe man forlot ved ansvarsreformen i 1991.

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og NOU På lik linje, Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming, gir rammer og retningslinjer for kommunenes arbeid.

Det skal legges vekt på:

-selvbestemmelse og rettssikkerhet, inkluderende og likeverdig opplæring, arbeid for alle, god helse og omsorg, eget hjem, kompetanse og kunnskap, koordinerte tjenester og målrettet styring.

Kartlegging viser at de utviklingshemmede diskrimineres, og at deres rettigheter neglisjeres av kommunene.

Ringsaker kommune har et stort forbedringspotensial, og nedlegging av AO-senteret på Holo vil være et stort skritt i feil retning.

Har spesielle kvaliteter

Holo har helt spesielle kvaliteter som Parketten ikke har.

Holo ligger midt i jordbrukslandskapet med gode sørvendte utearealer som gir helt andre muligheter for utendørs aktiviteter og arbeide enn Parketten.

Det er endeløs utsikt, turmuligheter uten trafikkfare og en stille og rolig atmosfære som er avgjørende for trivselen for en del av brukerne.

På Holo er det tekstilgruppe, primærgruppe, aktivitetsgruppe og gartnergruppe.

Tekstilgruppen driver med søm og strikking mv., primærgruppen ivaretar de svakeste, aktivitetsgruppen gjør enkle arbeidsoppgaver og aktiviteter, gartnergruppen dyrker blomster og driver annen produksjon på vinteren.

Alle er like viktige, men gartnergruppen er kanskje mest kjent.

De dyrker blomster for salg og brukerne gjennomfører hele prosessen fra frø til høsting.

De følger årstidenes skiftninger og ser resultatene av sitt arbeide.

Det foregår en omvendt integrering der gartnergruppen produserer et unikt produkt som folk reiser langveis fra for å kjøpe. Et produkt AO-senteret og Ringsaker Kommune burde være stolte av, og markedsført enda mer.

I stedet for nedlegging, kan gartnergruppen utvikles videre til også å dyrke f.eks. grønnsaker fordi det er ledige arealer, ….og gartnergruppen lar seg ikke flytte til Brumunddal.

Holo har helt spesielle kvaliteter som Parketten ikke har.

NFU Ringsaker og omegn lokallag v/ Inger-Margrethe Pettersen, Esten Helsø, Marit Aamodt Nybakken, Lise Godager Hansen og Anna Jesnes

Det er mange nye søkere til AO-senteret, behov for flere plasser og et variert tilbud.

NFU vil appellere til alle i Ringsaker, politikere, kulturlivet og alle medmennesker om å støtte kampen for å bevare AO-senteret på Holo. Alle initiativ mottas med takk!

Hvem vet, plutselig er du mor eller far, onkel eller tante til en som er utviklingshemmet.

De kommer ikke på bestilling, de bare er der….helt plutselig…og endrer ditt liv…

Alle kan ikke fremme sin egen sak, de trenger støtte av oss, ….og av deg!

…..og får de slippe til gir de mye tilbake…..