E6 er ikke hvilken som helst vei i Norge. E6 er ryggraden for veisystemet i vårt lange og smale land.

Det er hovedveien gjennom Norge helt fra Svinesund til Kirkenes, en «kongevei». Før 1985 gikk E6 helt fra Roma til Kirkenes, men begynner nå lengst sør i Sverige i Trelleborg.

I dag er E6 bygd ut til motorvei fra Trelleborg til Moelv. Men så vil MD stoppe videre motorveiutbygging ved å si nei til kryssing av Lågendeltaet naturreservat.

Dette er helt på tvers av de brede og tungtveiende samfunnsinteressene. Vi i Industri- og næringspartiet (INP) støtter Nye veiers plan for en ensartet firefelts E6 Moelv - Øyer.

Alle naturvernforskrifter har og må ha forbehold om unntak for samfunnsmessige hensyn.

Det samme gjelder også forskriften for Lågendeltaet naturreservat, og dette hensynet er inkludert i den eksisterende forskriften.

I kapittel VIII i forskriften står det at, forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra fredningsbestemmelsene ved «arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i andre særlige tilfeller».

Ordlyden må være så åpen, fordi en kan ikke vite hvilke behov det framtidige samfunnet vil ha. I dag gjelder det E6-krysningen av reservatet.

Videre merker en seg alderen på forskriften. Den er fra 1990, dvs 32 år gammel. I forskriftsteksten finner en tydelig bevis på, at forskriften for lengst har gått ut på dato.

I teksten står det, at reservatvernet ikke skal være til hinder for "tømmerfløting og drift av Lillehammer Lense og Lillehammer Dampsags Lense", jfr kapittel IV, pkt 9. Det er år og dag siden tømmerfløtingen ble nedlagt.

Slike verneforskrifter skal jevnlig oppdateres og ikke vare evig. Naturvern kan ikke og vil ikke være evig heftelser på naturarven for kommende generasjoner.

Uansett vil og må våre etterkommere ta egne valg ut fra sine behov.

Forøvrig har jeg et paradoksalt og kompromitterende eksempel sett i forhold til naturvern-motstanden mot E6-krysningen av Lågendeltaet naturreservat.

Lokale naturverninteresser (BirdLife Norge) i Tønsberg har i samarbeide med offentlig naturforvaltning, bl a MD, selv tatt initiativet til og fått gjennomført omfattende tekniske inngrep i Presterødkilen naturreservat og Ramsarområde ved Tønsberg.

Der har det for få år siden blitt fylt ut stein- og grusmasser i sump og takrørskogen rundt det meste av fjordkilen innenfor reservatgrensa og laget en gangsti.

Gangstien er laget for at fuglekikkere skal få en tørrskodd adkomst til 4-5 observasjonsbygg for fuglekikking.

Slike verneforskrifter skal jevnlig oppdateres og ikke vare evig. Naturvern kan ikke og vil ikke være evig heftelser på naturarven for kommende generasjoner. 

Tom Noreng, leder Industri- og Næringspartiet (INP) Innlandet , Arnt Orskaug, Styremedlem Lillehammer INP, Lillehammer, Geir Thingvald, leder Lillhammer INP

Observasjonsbyggene er også oppført innenfor reservatgrensa,
Den edle kamp for naturen er ikke så uselvisk som det gis inntrykk av. Sannheten er at naturvern er en interessekamp mellom mennesker om naturen. Naturvernerne bruker naturen som sin syke mor.

I tilfellet Lågendeltaet naturreservat og ny E6-krysning er det MD som har satt seg på bakbeina og ikke f eks den lokale BirdLife-foreningen.

Amatørornitologer gjennomførte fugletellinger i reservatet våren 2021 og fant ut at den planlagte E6-krysningen knapt vil berøre de sentrale områdene for fugl i deltaet.

Hvis MD mener den 32 år gamle forskriften ikke er klar nok til å hjemle E6-krysning, så slår dette tilbake på MD selv og må få konsekvenser for de ansvarlige både i MD og Klima og miljødepartementet.

Ikke minst for ministeren, Espen Barth Eide, som har ansvar for å ha tilsyn med sine byråkraters gjøren og laden.