78 var deltid, og 30 ekstravakt/sesong. Dette betyr at Hamar kommune som arbeidsgiver har en lang vei å gå for å oppfylle kravene til heltidsnorm som nå innføres av regjeringen.

Det forventes at offentlig sektor skal være normgivende og gå foran. De krav som nedfelles i loven må gjenspeiles i arbeidsgiverpolitikken, og Hamar kommune må hensynta dette.

Arbeidsgiverpolitikken i Hamar kommune ble sist vedtatt i 2016. Nå skal den revideres og legges fram for vedtak i kommunestyret neste år. Kvinnenettverket i Hamar Arbeiderparti har lenge vært opptatt av heltid-deltids problematikken fordi flertallet i deltidsstillinger er kvinner.

Vi har diskutert våre innspill med LO Innlandet og har sendt disse til Administrasjonsutvalget i kommunen, som arbeider med revisjonen.

I hovedsak dreier dette seg om å lovfeste en hovedregel om heltidsstilling.Formålet med heltidsnormen er å fremme en heltidskultur og bidra til bevisstgjøring i virksomhetene. Dette betyr at arbeidsgiver skriftlig må avdekke eventuelle behov for deltidsstillinger,og at tillitsvalgte må være involvert. Deltidsansatte vil få utvidet fortrinnsrett og Arbeidstilsynet skal følge opp at dokumentasjons- og drøftingsplikten overholdes.

Dette betyr at Hamar kommune som arbeidsgiver har en lang vei å gå for å oppfylle kravene til heltidsnorm som nå innføres av regjeringen.

Anne-Lise Bakken, Leder Kvinnenettverket i Hamar Arbeiderparti, HAMAR

I tillegg til bedre arbeidsforhold kan en i en heltidskultur også oppnå bedre kvalitet i tjenestene. Når ansatte får bruke faget sitt, øker kvaliteten. Både brukerne og pårørende blir tryggere, og en heltidskultur gir større lojalitet til arbeidsplassen.

En nasjonal kartlegging av innkjøpte sykepleiertjenester i kommuner og helseforetak viser en eksplosiv økning. Kommunene brukte 1,7 milliarder kroner på vikarbyrå i 2021, en økning på 44% fra året før. Koronapandemien var ikke en hovedårsak, under en tredjedel kunne tilskrives pandemien.

Det blir viktig å tenke langsiktig i en tid der mange norske arbeidsgivere melder om mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Med å tilby heltid vil Hamar kommune bli mer attraktiv i konkurransen om arbeidstakere når gode lærere, sykepleiere og andre yrkesgrupper skal ansettes.