Det har vært stor de­batt rundt spørs­må­let om etab­le­ring av et Rolf Jacobsen-sen­ter i den internasjonalt anerkjente dik­te­rens lei­lig­het, et­ter at råd­man­nen av øko­no­mis­ke grun­ner fra­rå­det formannskapet å gå vi­de­re med pro­sjek­tet. Et­ter at po­si­sjons­par­ti­ene vars­let at de var po­si­ti­ve til vi­de­re ar­beid mot et sen­ter, gjen­sto det å se hvor bred po­li­tisk støt­te fort­satt ar­beid mot etab­le­ring even­tu­elt vil­le få.

Bred enig­het 

Ikke mind­re enn tre for­slag lå på møte­bor­det i for­mann­skaps­sa­len ons­dag mor­gen. I til­legg til råd­man­nens inn­stil­ling had­de både Regn­bue­al­li­an­sen og Ap le­vert hvert sitt al­ter­na­ti­ve forslag – som beg­ge in­ne­bar støt­te til vi­de­re ar­beid mot et Jacobsen-sen­ter: 

– Vi må iva­re­ta Skap­pels gate 2 som en av Hamars eld­ste byg­nin­ger, og ikke minst løf­te fram og for­mid­le Rolf Jacobsens for­fat­ter­skap, fram­holdt Ar­bei­der­par­ti­ets grup­pe­le­der Gre­te Solli – og fore­slo at kom­mu­nen skul­le be­gyn­ne med å av­slut­te leie­for­hol­de­ne i byg­nin­gen. 

De to inn­stil­lin­ge­ne ble til slutt sydd sam­men, og en­stem­mig ved­tatt. For­slaget in­ne­bæ­rer blant an­net at kom­mu­nen av­slut­ter da­gens ut­leie, og at det skal job­bes mot å sik­re øko­no­misk grunn­lag for drift in­nen ut­gan­gen av pe­ri­oden.

– Øko­no­misk for­svar­lig

Om­byg­ging og re­ha­bi­li­te­ring av byg­nin­gen er es­ti­mert til å koste 6 mil­li­o­ner, mens etab­le­ring er be­reg­na å kos­te 4 mil­li­o­ner fram til sen­te­ret er i full drift. Ved­ta­ket skjer mens kom­mu­ne­sty­ret kut­ter mil­li­o­ner for å få bud­sjet­tet i ba­lan­se. Det er upro­ble­ma­tisk, me­ner fun­ge­ren­de ord­fø­rer Inga Bo­rud – og for­sik­rer at det­te ikke vil gå på be­kost­ning av and­re kom­mu­na­le opp­ga­ver:

– Det blir feil fo­kus å set­te Rolf Jacobsen opp mot sko­ler og bar­ne­ha­ger. Det­te skal nå inn­ar­bei­des i in­ves­te­rings­pla­nen og vil ikke bli fi­nan­si­ert over drifts­bud­sjet­tet. Der­med kom­mer det ikke til å gå ut over and­re tje­nes­ter. Jeg sy­nes det først og fremst er hyg­ge­lig å se at for­mann­ska­pet går sam­men om å for­mid­le Jacobsens arv.

Blant dem som jub­let for ved­ta­ket, var le­der i Rolf Jacobsens ven­ner, Gun­nar Brox Haugen: 

– Det er vel­dig godt å se at det er po­li­tisk enig­het og fel­les for­stå­el­se av kul­tur­ar­ven til Jacobsen, ut­tal­te han etter møtet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00