Pal­me­søn­dag var det høy­tids­stem­ning i Ha­mar Domkirke. Som en inn­gang til pås­ken fram­før­te Ha­mar Dom­kor sam­men med Barokkanerne Jo­han­nes­pa­sjo­nen–Jo­hann Se­bas­ti­an Bachs stor­verk om Jesu’ li­del­se og død.

Det er ikke uten grunn at Bach ofte blir kalt for «den fem­te evan­ge­list». Gjen­nom et halvt år­hund­re skrev han hund­re­vis av kir­ke­kom­po­si­sjo­ner, som er stapp­ful­le av avan­sert sym­bo­likk og dype re­li­gi­ø­se re­flek­sjo­ner.

Jesu li­del­ses­his­to­rie

Jo­han­nes­pa­sjo­nen står som et av Bachs stør­ste mes­ter­verk. Her føl­ger vi Jesu’ li­del­ses­his­to­rie, slik den blir for­talt i Johannesevangeliet. Bach lar en te­nor syn­ge evan­ge­lie­teks­ten, mens Je­sus og Pon­ti­us Pi­la­tus skild­res av to bassan­ge­re. Sang­so­lis­ter og kor bi­drar med mu­si­kals­ke og tekst­li­ge kom­men­ta­rer til hand­lin­gen. Der­med får styk­ket en hel­støpt form, der pa­sjons­his­to­ri­en blir be­lyst gjen­nom sta­dig nye per­spek­ti­ver.

Og her er det dra­ma­tikk helt fra før­s­te stund: I åp­nin­gen kna­ser blå­ser­ne mot hver­and­re i lan­ge me­lo­di­lin­jer, mens stry­ker­ne spil­ler et bøl­gen­de og uro­lig un­der­lag. Barokkanerne dri­ver pul­sen fram­over, og ska­per et in­tenst ak­kom­pag­ne­ment idet ko­ret kom­mer inn.

Dom­ko­ret kom­mer syn­ger med im­po­ne­ren­de ba­lan­se, tatt i be­trakt­ning at det i ut­gangs­punk­tet er klar over­vekt av kvin­ne­stem­mer i ko­ret. Når stem­me­ne etter hvert flet­ter seg rundt hver­and­re be­hol­der ko­ret et klart lyd­bil­de, selv om det av og til kan over­skyg­ge or­kest­ret litt.

Dyk­ti­ge sang­so­lis­ter

Val­get av sang­so­lis­ter har vært hel­dig: Mag­ne Frem­mer­lid skild­rer den usik­re Pon­ti­us Pi­la­tus med dra­ma­tisk bass­røst, mens Trond Hal­stein Moe glim­rer med im­po­ne­ren­de stem­me­kon­troll i rol­len som Je­sus. Te­nor Vi­dar Hellk­ås syn­ger evan­ge­lie­teks­ten med fin tekst­ut­ta­le, og svin­ger seg ele­gant opp i høy­den uten pro­ble­mer.

Dra­ma­tik­ken top­per seg når Je­sus pis­kes, og ko­ret syn­ger «Kors­fest ham». Et­ter at Je­sus ut­ån­der, får vi høre Bach på sitt al­ler mest gri­pen­de med Anna Oter­vik i alt­ari­en «Es ist vollbracht»–før ver­ket av­slut­tes på høy­ti­de­lig vis i den sørg­mo­di­ge kor­sat­sen «Ruht Wohl» og mu­si­kan­te­ne mot­tar stå­en­de ap­plaus fra pub­li­kum.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.