Pal­me­søn­dag var det høy­tids­stem­ning i Ha­mar Domkirke. Som en inn­gang til pås­ken fram­før­te Ha­mar Dom­kor sam­men med Barokkanerne Jo­han­nes­pa­sjo­nen–Jo­hann Se­bas­ti­an Bachs stor­verk om Jesu’ li­del­se og død.

Det er ikke uten grunn at Bach ofte blir kalt for «den fem­te evan­ge­list». Gjen­nom et halvt år­hund­re skrev han hund­re­vis av kir­ke­kom­po­si­sjo­ner, som er stapp­ful­le av avan­sert sym­bo­likk og dype re­li­gi­ø­se re­flek­sjo­ner.

Jesu li­del­ses­his­to­rie

Jo­han­nes­pa­sjo­nen står som et av Bachs stør­ste mes­ter­verk. Her føl­ger vi Jesu’ li­del­ses­his­to­rie, slik den blir for­talt i Johannesevangeliet. Bach lar en te­nor syn­ge evan­ge­lie­teks­ten, mens Je­sus og Pon­ti­us Pi­la­tus skild­res av to bassan­ge­re. Sang­so­lis­ter og kor bi­drar med mu­si­kals­ke og tekst­li­ge kom­men­ta­rer til hand­lin­gen. Der­med får styk­ket en hel­støpt form, der pa­sjons­his­to­ri­en blir be­lyst gjen­nom sta­dig nye per­spek­ti­ver.

Og her er det dra­ma­tikk helt fra før­s­te stund: I åp­nin­gen kna­ser blå­ser­ne mot hver­and­re i lan­ge me­lo­di­lin­jer, mens stry­ker­ne spil­ler et bøl­gen­de og uro­lig un­der­lag. Barokkanerne dri­ver pul­sen fram­over, og ska­per et in­tenst ak­kom­pag­ne­ment idet ko­ret kom­mer inn.

Dom­ko­ret kom­mer syn­ger med im­po­ne­ren­de ba­lan­se, tatt i be­trakt­ning at det i ut­gangs­punk­tet er klar over­vekt av kvin­ne­stem­mer i ko­ret. Når stem­me­ne etter hvert flet­ter seg rundt hver­and­re be­hol­der ko­ret et klart lyd­bil­de, selv om det av og til kan over­skyg­ge or­kest­ret litt.

Dyk­ti­ge sang­so­lis­ter

Val­get av sang­so­lis­ter har vært hel­dig: Mag­ne Frem­mer­lid skild­rer den usik­re Pon­ti­us Pi­la­tus med dra­ma­tisk bass­røst, mens Trond Hal­stein Moe glim­rer med im­po­ne­ren­de stem­me­kon­troll i rol­len som Je­sus. Te­nor Vi­dar Hellk­ås syn­ger evan­ge­lie­teks­ten med fin tekst­ut­ta­le, og svin­ger seg ele­gant opp i høy­den uten pro­ble­mer.

Dra­ma­tik­ken top­per seg når Je­sus pis­kes, og ko­ret syn­ger «Kors­fest ham». Et­ter at Je­sus ut­ån­der, får vi høre Bach på sitt al­ler mest gri­pen­de med Anna Oter­vik i alt­ari­en «Es ist vollbracht»–før ver­ket av­slut­tes på høy­ti­de­lig vis i den sørg­mo­di­ge kor­sat­sen «Ruht Wohl» og mu­si­kan­te­ne mot­tar stå­en­de ap­plaus fra pub­li­kum.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00