– Det­te er en stund der dere kan leg­ge bak dere ju­le­stria, og bru­ke tid på ro og et­ter­tan­ke, sa He­le­ne Bøks­le da hun øns­ket vel­kom­men til ju­le­kon­sert for­an en full­satt Vang kir­ke.

Den sør­lands­ke ar­tis­ten og san­ge­ren er et av nav­ne­ne man­ge nord­menn for­bin­der med ad­vents- og ju­le­tid, for i til­legg til å ha del­tatt på «Stjer­ne­kamp» og Me­lo­di Grand Prix, har hun si­den 19-års­al­de­ren tur­nert med ju­le­kon­ser­ter. I 2009 ga hun også ut en egen ju­le­pla­te, som ble en stor salgs­suk­sess. 

Bøks­le er in­spi­rert av fol­ke­mu­sikk, og tar i bruk man­ge ele­men­ter der­fra når hun blan­der den med pop­mu­sikk. Ofte fram­fø­rer hun eget ma­te­ria­le, men hun bru­ker også man­ge tra­di­sjo­nel­le san­ger når hun hol­der kon­ser­ter.

Kon­ser­ten star­tet med ro­li­ge to­ner, før Bøks­le og de tre mu­si­ker­ne i ban­det ent­ret sce­nen, grep mik­ro­fo­ne­ne og fram­før­te «Mitt hjer­te all­tid van­ker». Det ble an­dek­tig stem­ning da hun fort­sat­te med «O kom alle sje­ler».

Min­net om de tren­gen­de

– Vi går inn i årets mør­kes­te tid. Og kan­skje har den ald­ri vært så mørk som nå, sa Bøks­le – og min­te pub­li­kum om flykt­ning­kri­sen og ter­ro­ren som har pre­get høs­ten. Hun for­tal­te his­to­ri­en om en ny­an­kom­met sy­risk fa­mi­lie, som had­de øns­ket å høre en av san­ge­ne hen­nes. Den had­de de brukt som trøst un­der fluk­ten fra Alep­po til Oslo. Til­hø­rer­ne lot seg røre da hun sang «Mitt Land» og de­di­ker­te den til alle barn som er født inn i krig og ter­ror.

Bøks­le øns­ket også min­ne om at jula er en mu­lig­het til å gi dem man er glad i om­tan­ke:

– Den fi­nes­te ga­ven man kan gi hver­and­re er tid. Man­ge har gått bort til meg et­ter kon­ser­ter og for­talt meg at de skul­le øns­ke de had­de mer tid til sine med­men­nes­ker og de som har be­hov, fort­sat­te hun – før pub­li­kum fikk høre «Gje meg handa di, ven». Kon­ser­ten fort­sat­te med en fol­ke­mu­sikk­in­spi­rert ver­sjon av «Det hev ei rose sprunge». Al­ler mest ap­plaus ble det nok li­ke­vel da hun sang ju­le­klas­si­ke­ren «O Hel­ga Natt», med stemningsfult bi­drag fra band og pia­nist Sind­re Ho­tvedt.

Tra­di­sjon tro ble ju­le­kon­ser­ten av­slut­tet med at pub­li­kum sang med på «Dei­lig er jor­den». Og – kan­skje som en opp­ford­ring til et­ter­tan­ke i vin­ter­mør­ket – gikk pub­li­kum ut til to­ne­ne fra «Stil­le Natt».

Fakta

Helene Bøksle

  • Norsk sanger og skuespiller.
  • Har siden 2000 reist landet rundt med julekonserter som trekker tusenvis av tilhørere.
  • Deltok i Melodi Grand Prix i 2011 og «Stjernekamp» i 2013.
  • Albumet «Det hev ei rose sprunge» ble en stor suksess, og solgte til platina.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00