– Kjæ­re Ha­mar, en­de­lig! ut­brøt Ing­rid Bjørn­ov da hun og Øy­stein Sunde gikk på sce­nen i kul­tur­hu­set søn­dag kveld – til en for Ha­mar-publikumet et­ter­leng­tet kon­sert. Det vak­te nem­lig stor opp­sikt i fjor da det ble kjent at Bjørn­ov og Sunde var blant fle­re lands­kjen­te ar­tis­ter som ikke fikk opp­tre i kul­tur­hu­set. Interessen vis­te seg også å være stor et­ter at de en­de­lig ble slup­pet til: Da bil­let­te­ne ble lagt ut for salg i be­gyn­nel­sen av ja­nu­ar, ble hele Kirs­ten Flagstad-sa­len ut­solgt på un­der et døgn.

Stif­te­ma­skin som slag­verk

Både Bjørn­ov og Sunde er svært po­pu­lære og ulike artister. Sunde har bak­grunn fra blues og coun­try, og syn­ger san­ger med høyt tem­po. Bjørn­ov er der­imot mer ori­en­tert mot sang­ba­re me­lo­di­er. Også teks­te­ne og fram­fø­rings­stil er nok­så uli­ke, men den bob­len­de krea­ti­vi­te­ten som kjen­ne­teg­ner beg­ge ar­tis­te­ne er der helt fra start.

Den kom­mer spe­si­elt godt til ut­trykk i Bjørnovs sang «In­kas­so­var­sel», der hun syn­ger om ut­ford­rin­ge­ne ved å hol­de or­den på bi­lag og reg­nin­ger. Mens Bjørn­ov syn­ger «Forfalleri-forfallera» sør­ger Sunde for et ryt­misk og le­kent ak­kom­pag­ne­ment – ved å slå på hul­le- og stif­te­ma­ski­ner.

Spon­ta­ne sang­frag­men­t

Men det er i det de to ar­tis­te­ne går over i av­de­lin­gen de selv kal­ler «ymse» at det vir­ke­lig tar av. Her le­ker de seg med kor­te sang­frag­men­t som rom­mer alt fra en vise om FIFA-top­per (med «Dy­re­ne i Af­ri­ka» som me­lo­di) til en «Sint wie­ner­vals om eggepulveromelett». Ar­tis­te­ne fram­står som im­pul­si­ve, og det er her, når nes­te trekk er umu­lig å for­ut­se, at de er på sitt mor­som­ste.

Sunde glim­rer med sitt vir­tuo­se gi­tar­spill i «Black Mountain drag», og spil­er med fint ryt­misk driv. Der­et­ter setter de i gang den hu­mør­fyl­te du­et­ten «Fi­nans­ak­ro­ba­tikk». Dy­na­mik­ken mel­lom Bjørn­ov og Sunde er jevn, og beg­ge slip­per til med eget ma­te­ria­le noen­lun­de likt. 

Til tross for – el­ler kan­skje på grunn av - for­skjel­le­ne seg imellom klar­te de å mane fram lat­ter­brøl hele kvel­den.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00