– Er det noe liv her? rop­te Hen­rik Lang­gård i det han ent­ret sce­nen med sine med­ele­ver lør­dag kveld. Og liv er det – både på sce­nen og i sa­len – når mu­si­ker­spi­re­ne på Stan­ge vgs in­vi­te­rer til kon­sert.

Tid­løst tema

Fes­ti­val­hel­ga er et av mu­sikk­lin­jas fas­te, år­li­ge ar­ran­ge­ment, med uli­ke kon­ser­ter hele hel­ga. Men selv om kon­sert­se­ri­en ar­ran­ge­res hvert år, har helga all­tid et unikt tema som bi­drar til å gi hel­ga en mu­si­kalsk hel­het. I år er te­ma­et tid­løs mu­sikk, for­tel­ler mar­keds­fø­rings­an­svar­lig i ar­ran­gør­grup­pa, Ce­li­ne Ber­gum:

– I år sat­ser vi på mu­sikk som pub­li­kum har et for­hold til, og som ele­ve­ne kan for­me på sin egen måte. Vi hå­per vi kan ska­pe kon­ser­ter med både va­ria­sjon og kon­tras­ter, for­tel­ler hun. 

Det hele star­tet med et smell da Da­niel Ropp­hau­gen, Tor­grim Elv­sve­en, Jo­stein Ris­to, To­bi­as Lys­eg­gen og Hen­rik Lang­gård fram­før­te Kiss-låta «De­troit Rock city». Der­et­ter gøv ele­ve­ne løs med vidt forskjellige artister, fra Amy Winehouse til Foo Figh­ters og Frank Zap­pa.

Gle­det seg over klas­si­ke­re

– Så langt er det vel­dig bra - det er fint å få høre de gam­le, gode klas­si­ker­ne, sa In­ge­borg Schri­wer i pausen. Åsta Ma­rie Berg San­der var enig:

– De er vel­dig flin­ke til å ska­pe kon­takt med pub­li­kum, men­te hun. Venninnene, som går and­re året på dra­ma­lin­ja, had­de tatt tu­ren for å oppleve medelevene i full utfoldelse på scenen.

Trøk­ket fort­sat­te et­ter pau­se, og det sving­te godt da de sju ele­ve­ne i mu­sikk­lin­jas Ruiband spil­te den le­gen­da­ris­ke jazzrocklåta «Bird­land». Sa­len klap­pet takt­fast med un­der både me­lo­di og im­pro­vi­sa­sjo­ner, og et­ter endt låt mottok bandet rungende applaus. 

Pul­sen ble satt ned un­der låta «Lovver You Should’ve Come Over» med Sti­ne Bogsveens mangefasetterte vo­kal, mens ban­det skap­te rom rundt den ro­li­ge me­lo­di­en - som ble den siste før finalenummeret.

– Vi av­slut­ter med et av de mest tid­lø­se ban­de­ne i his­to­ri­en, sa Da­niel Amb Ropp­hau­gen før han og klas­se­ka­me­ra­te­ne sat­te i gang med Beat­les-klas­si­ke­ren «Come to­ge­ther».

Nes­te sam­men­komst blir al­le­re­de i mor­gen, når mu­sikk­lin­ja av­slut­ter hel­ga med ka­fé­kon­sert.

Fakta

Festivalhelga

Årlig konsertserie av og med elevene på musikklinja ved Stange videregående skole.

Konsertene, som arrangeres i en helg rundt månedsskiftet januar-februar, skal dekke hele sjangerspekteret blant elevene  på musikklinja. 

Kammerkonserten inneholder mest klassisk musikk, rockekonserten har rock og metall som hovedtema, mens elevene under kafékonserten spiller pop, viser og jazz.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00