Spens­ti­ge ryt­mer, spre­ke blå­se­re og stor spil­le­gle­de: Den cu­bans­ke sal­sa­ar­tis­ten Alex­an­der Acosta var blant dem som sør­get for la­tin­ame­ri­kans­ke stem­nin­ger for­an et dan­sen­de pub­li­kum i Kirs­ten Flagstad-sa­len tors­dag kveld. Kul­tur­hu­set had­de in­vi­tert til «Sal­sa­fest», med både kon­sert, dan­se­kurs, og et ald­ri så lite sal­sa­nach­spiel for de iv­rig­ste dan­se­lø­ve­ne.

Ho­ved­trekk­plas­te­ret, den cu­bans­ke sal­sa­ar­tis­ten Haila Mompié, har vun­net fle­re pri­ser for al­bu­me­ne sine, og er kjent som en av de bes­te sal­sa­san­ger­ne på Cuba. Sam­men med lands­man­nen Alex­an­der Acosta had­de hun med seg et åttemanns sal­sa­or­kes­ter for å set­te i gang dan­se­fe­be­ren.

Var­met opp med dan­se­kurs

Skal det først dan­ses sal­sa, kan det for man­ge være greit med et kurs på for­hånd. Dan­se­in­struk­tø­ren Mai­kel An­gel stil­te med gra­tis dan­se­kurs i Pas­sa­sjen, myn­tet både på ny­be­gyn­ne­re og vi­de­re­kom­ne. Med mye ener­gi og hu­mor en­ga­sjer­te han de rundt fem­ti fram­møt­te – som stor­kos­te seg med dan­sen:

– Jeg dan­ser så mye som mu­lig, det er så be­fri­en­de! Ryt­me­ne i sal­sa er flot­te, og det er dei­lig å be­ve­ge hele krop­pen, for­tal­te Ma­ria Hollem. Hun syn­tes det var flott at ar­ran­gø­re­ne bød på et kort kurs på for­hånd:

– Det er fint at folk får mu­lig­he­ten til å være med i dan­sen på sån­ne kon­ser­ter. Det­te er en vel­dig so­si­al are­na, og da er det vik­tig at man blir in­klu­dert, men­te hun.

Danset seg inn i natta

Klok­ka ni var det klart for å star­te kon­ser­ten i Kirs­ten Flagstad-sa­len, og ener­gis­ke sal­sa­mu­si­ke­re ent­ret sce­nen. Det farts­fyl­te åp­nings­num­me­ret vak­te ju­bel i sa­len – og fle­re pub­li­kum­me­re slang seg ut på dan­se­gul­vet umid­del­bart. 

– Det var kon­ser­ten som lok­ket meg hit. Selv om jeg ikke går så mye på kon­ser­ter, vil­le jeg vel­dig gjer­ne høre sal­sa­ban­det- som jeg også hør­te for noen år si­den. Jeg prøv­de meg på dan­se­gul­vet un­der kur­set i stad, men føl­te ikke helt at jeg fikk det til, smil­te To­ril Hansen.

Men selv ikke et­ter kon­ser­ten var det slutt på dan­se­fe­be­ren: Ha­mar Sal­sa­klubb sør­get for at de iv­rig­ste kun­ne dan­se kvel­den ut til la­tin­ame­ri­kans­ke to­ner i kul­tur­hus­foa­je­en.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00