Det er et­ter en lang kar­rie­re In­ger Lise Rypdal nok en gang be­gir seg ut på tur­né med kon­sert­fore­stil­lin­ga «Fra To­ten til nå». Sho­wet er en rei­se gjen­nom en rik­hol­dig og va­ri­ert kar­rie­re, som si­den gjen­nom­brud­det i 1968 har tatt man­ge uli­ke vei­er: Fra Me­lo­di Grand Prix til mu­si­kal­sce­nen og TV2-suk­ses­sen «Hver gang vi mø­tes».

Med en ut­solgt Kirs­ten Flagstad-sal lå alt til ret­te for en fest­kveld da Rypdal inn­tok sce­nen og sang Nan­cy Sinatras sto­re hit «The­se boots are made for wal­king», som sik­ret hen­ne sei­e­ren i en lo­kal ta­lent­kon­kur­ran­se for 50 år si­den. Til tross for at åre­ne har gått si­den den gang, er Rypdals sce­ne­opp­tre­den fort­satt ener­gisk, med smit­ten­de hu­mør og po­si­tiv ut­strå­ling.

Rei­sen fort­sat­te fra mu­sikkon­kur­ran­se på To­ten til hen­nes sto­re gjen­nom­brudd med san­ge­ne «Romeo og Ju­lie» og «Fru Johnsen», som etablerte henne som en av 70-tal­lets le­den­de ar­tis­ter.

Fra Prøysen til Piaf

– Prøysen har vært vik­tig for meg si­den jeg voks­te opp på To­ten. Men det er med åre­ne jeg har inn­sett bred­den og dyb­den i dikt­nin­ga hans, sa Rypdal i det hun in­tro­du­ser­te Prøysen og Amdahls sørg­mo­di­ge vise «Slipsteinsvæilsen», for­an et rørt pub­li­kum. 

Også låta «15 år» had­de et ro­lig preg, og Rypdal sang me­lo­di­en i godt sam­spill med ak­kom­pag­ne­men­tet – som besto av Kje­til Ro­stad (gi­tar), Ma­ri­us Rypdal (slag­verk) og Tor­bjørn Kvam­me (pia­no).

- Edith Piaf var en fan­tas­tisk san­ger jeg har et nært for­hold til. Da jeg ble bedt om å spil­le det tra­gis­ke li­vet hen­nes i tea­ter­opp­set­nin­ger på 90-tal­let, nøl­te jeg ikke med å sva­re ja, for­tal­te    Rypdal før hun sang den frans­ke san­ge­rin­nens udø­de­li­ge sla­ger «Mil­ord», til takt­fast ap­plaus fra pub­li­kum.

Et­ter en kon­sert fylt av kon­tras­ter, ble det Rypdals sto­re sla­ger «I mitt liv» som fikk av­slut­te – som en opp­sum­me­ring av en lang og rik kar­rie­re.


Fakta

Inger Lise Rypdal

Norsk artist og skuespiller, født 1949 på Toten.

Etter gjennombruddet med «Romeo og Julie» i 1968 ble hun en av de mest toneangivende norske artistene på 70-tallet.

Har gjennom årene også vært aktiv som skuespiller i musikaler og på film.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00