– Det­te var gøy! Jeg hå­per jo på sei­er, men det mor­som­ste er jo å spil­le, sier ti år gam­le Helle So­fie Foss­tveit. Den unge kor­net­tis­ten fra Kol­bu Jen­te- og Gut­te­korps del­tar på Hed­mark- og Opp­lands­mes­ter­ska­pet for al­ler før­s­te gang. 

Det er rene korps­fes­ten i Bru­mund­dal den­ne hel­ga. 11 sko­le­korps og 16 ama­tør­korps fra hele Inn­lan­det fyl­ler Tea­ter­sa­len med to­ner av alle slag, i håp om å nå pal­len når dom­mer­ne le­ser opp sin be­døm­mel­se. Lør­dag er det de unge sko­le­korps­mu­si­kan­te­ne som mø­tes, mens de voks­ne kon­kur­re­rer på søn­dag. 

Even Bosaaen og Mag­ne Ris­to spil­ler i Bru­mund­dal Jen­te- og Gut­te­mu­sikk, som er før­s­te korps ute i il­den. De to slag­ver­ker­ne for­tel­ler at kon­kur­ran­ser er en vik­tig del av korps­li­vet:

– Det er greit å del­ta, for det gir oss noe litt an­net å øve til enn kon­ser­ter, for­tel­ler Mag­ne.

For­nøy­de ar­ran­gø­rer

Vert­ska­pet for kon­kur­ran­sen rul­le­rer an­net­hvert år. I fjor var det i kul­tur­hu­set på Ha­mar, mens ar­ran­ge­men­tet nå flyt­tes over kom­mu­ne­gren­sa til Bru­mund­dal. Det er ar­ran­gø­re­ne i Rings­aker Ja­nit­sjar for­nøyd med: 

– Å ar­ran­ge­re korps­mes­ter­skap er en vel­dig so­si­al og mor­som dug­nad! Del­ta­ker­ne her er bli­de og for­nøy­de, og det er en fin måte for korp­set å vise seg fram på, sier le­der i Rings­aker Ja­nit­sjar, Hen­ri­et­te Heg­ge­lund for­nøyd.

Sei­er til HUK

I foa­je­en vrim­ler det av unge mu­si­kan­ter, som en­ten gjør seg klar til dyst, el­ler tar seg en pust i bak­ken et­ter de har vært på sce­nen. To av dem er Lin­nea Sveen-Karlsen og Alex­an­dra Sal­ce­do fra Ha­mar Jen­te- og Gut­te­korps, som også kon­kur­re­rer for før­s­te gang. Det er en spen­nen­de ny opp­le­vel­se, for­tel­ler de: 

– Jeg grud­de meg litt, men det var vel­dig gøy, sier Lin­nea. Et­ter å ha spilt alt fra Bach til The Beat­les inne i sa­len. Det er vik­tig med ut­ford­rin­ger, for­tel­ler de.

Lør­da­gens kon­kur­ran­se end­te med sei­er til Ha­mar Ung­doms­korps i 1. di­vi­sjon, som vant med 89 po­eng. Ha­mar Jen­te- og Gut­te­korps og Bru­mund­dal Jen­te- og Gut­te­mu­sikk del­tok i 3. di­vi­sjon og fikk hen­holds­vis 85 og 86 po­eng. 


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00