– Isac, Isac! rop­te ten­årings­jen­te­ne mens de flok­ket seg rundt sce­ne­kan­ten. Plut­se­lig ble ly­set slått av, og det gikk et øre­dø­ven­de brøl av be­geist­ring gjen­nom sa­len i det pop­stjer­na Isac Elliot gikk på sce­nen.

Den fin­lands­sven­ske pop­ar­tis­ten ble for al­vor kjent i 2013, da han ga ut sin­ge­len «New Way Home». Ten­årings­ido­let har blitt sam­men­lig­net med in­ter­nas­jo­na­le stør­rel­ser som Jus­tin Bieber, og trek­ker sto­re pub­li­kums­tall til kon­ser­te­ne sine.

Øns­ket til­ba­ke

Også her kok­te det rundt ten­årings­stjer­nen da han be­søk­te Ha­mar i de­sem­ber 2014, med en kon­sert i kul­tur­hu­set og en på Maxi. Og be­geist­rin­ga blant de unge har ikke lagt seg ennå: Da pub­li­ku­met fikk stem­me fram ar­tis­ter un­der kul­tur­hu­sets «Vi-vil-ha-mer-kam­pan­je», fikk Elliot de­si­dert flest stem­mer – og i mars var det klart at ha­mar­ung­dom­men skul­le få opp­le­ve ar­tis­ten live nok en gang.

Høy kok

– Det er godt å være til­ba­ke her på Ha­mar igjen, rop­te Elliot til hen­giv­ne pub­li­kum­me­re. I Flagstadsalen kok­te det fra før­s­te stund. Elliot åp­net med «Lip­stick» – og sa­len var ikke van­ske­lig å be når han ba dem syn­ge med. Ener­gi­en ble holdt oppe i lå­ter som «Just can’t let her go» og «Save a girl».

I «Wishfull thinking» sang Elliot over en en­kel, ryt­misk gi­tar, og sa­len ble med un­der det sang­ba­re og fen­gen­de re­fren­get. 

Her var det også blod­fersk mu­sikk: Den nye sin­ge­len «What about me» ble fram­ført før­s­te gang tors­dag. Selv om dan­ser­ne for an­led­nin­ga had­de gått av sce­nen, klar­te Elliot å hol­de på ener­gi­en med høy til­ste­de­væ­rel­se og ak­tiv kom­mu­ni­ka­sjon.

Fikk med seg pub­li­kum

Til tross for at han hele tida dan­set rundt på sce­nen, be­holdt Elliot god stem­me­kon­troll. Vo­ka­len fløt lett og le­dig opp i høye re­gist­re, sjøl om det av og til kun­ne bli litt små­surt.

Det er i hvert fall in­gen tvil om at Elliot er en mes­ter i å få med seg pub­li­kum. Hånd­skrev­ne kort, skjor­ter – og til og med sto­re bal­lon­ger – ble kas­ta ut i sa­len for å in­vi­te­re alle til å del­ta ak­tivt. Ar­tis­ten hen­vend­te seg til alle kan­ter i sa­len, og tok seg tid til en eks­tra flørt med jen­te­ne ved sce­ne­kan­ten.

Den elektriske stemninga holdt seg også til etter konserten - da Elliot ble igjen på scena for å prate med fansen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00