Grillukt blan­der seg med dan­se­mu­sikk i som­mer­so­la, mens pub­li­kum tram­per tak­ta på den gam­le ute­sce­nen på Dom­kir­ke­od­den. Et­ter at de sto­re uten­dørs dan­se­gal­la­ene døde ut for over 30 år sida, har det vært nok­så stil­le her – inn­til tot­nin­ge­ne Bjørn Hansen og Sig­bjørn Hem­stad tok tu­ren over Mjø­sa og ini­tia­ti­vet til ar­tist­fes­ti­val ved mjøs­kan­ten. Selv klar­te de å sam­le over 700 til ju­bi­le­ums­fest på To­ten i 2009, og hå­pet på å trek­ke hund­re­vis ned til Dom­kir­ke­od­den fre­dag kveld.

På pla­ka­ten sto det en rek­ke kjen­te navn – tid­li­ge­re Stjer­ne­kamp-vin­ner Rita Eriksen, Una Cor­da og Nye Tor­ry Enghs var blant de i alt over 20 som skul­le opp­tre i lø­pet av kvel­den.

Glis­sen start

Før Rita Eriksen inn­tok sce­nen i Ha­mar­do­men, var det mu­lig å få både grill­mat og en eks­tra sving­om i ute­am­fi­et med en drøss coun­try- og dan­se­band­mu­si­ke­re. Med 40–50 fram­møt­te ble det en noe glis­sen start på fes­ti­va­len – men det la in­gen dem­per på stem­nin­ga ver­ken hos pub­li­kum el­ler på sce­nen. Bjørn Hansen og Brio Mix dro i gang med de­res gam­le hit «Dy­re­ne i Af­ri­ka» -og for­an for­nøy­de pub­li­kum­me­re kom den ene ar­tis­ten et­ter den and­re. At­mo­sfæ­ren var uhøy­ti­de­lig mens vel­kjen­te lå­ter som «Som­mer­natt i Fro­land», «Jag Trudde Ânglarna Fanns» og «My Way» lød fra sce­ne­kan­ten.

Stem­nings­fullt med Rita Eriksen

Klok­ka sju var det klart for kvel­dens ho­ved­at­trak­sjon, og en smi­len­de Rita Eriksen inn­tok sce­nen i Ha­mar­do­men sam­men med sine to gi­ta­ris­ter. Sa­len var nes­ten full da den kjen­te san­ge­ren åpna med den stem­nings­ful­le countrylåta «Ei åpen dør» – og lot sin vak­re vo­kal sve­ve over to takt­faste gitarer.

– Vi fort­set­ter med en sang jeg la­get en helt per­fekt som­mer­dag for tre år sida: «Der In­gen­ting Skjer», sa Eriksen – og sang i lan­ge me­lo­di­lin­jer over et ryt­misk ak­kom­pag­ne­ment. Også låta «Heim» gled rett inn hos til­hø­rer­ne – og sjøl om Eriksen glem­te teks­ten, var det god­lynt stem­ning blant både ut­øve­re og pub­li­kum.

Et­ter Eriksens kon­sert steg pul­sen nok en gang: Da var det nem­lig klart for dan­se­fest på ute­sce­nen – og band som Nye Tor­ry Enghs, Una Cor­da og Brio Mix spil­te opp til dans i sommerkvelden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00