• MESTERBORGER: Ole Roberth Holmen fikk dobbelt så mange stemmer som nestemann på lista.
    FOTO: KRISTIAN EINANG

Holmen ble no­mi­nert til ut­mer­kel­sen for sitt utrettelige og man­ge­åri­ge ar­beid som hoc­key­tre­ner i Stor­ha­mar Yng­res av­de­ling. Nå er stem­me­ne telt opp, og den tro­fas­te ild­sje­len er glad og stolt et­ter å ha fått den gje­ve utmerkelsen. 

– Det­te er ikke noe jeg har tenkt på el­ler reg­net med at jeg skul­le opp­le­ve, men det be­tyr vel at man har gjort noe rik­tig, og at man har mar­kert seg litt, sier Holmen nøk­ternt. 

Voks­te opp på «bana»

Årets Mes­ter­bor­ger av Hammer by voks­te opp et lite stein­kast fra gam­le­hal­len og CC Amfi, el­ler «bana», som Holmen frem­de­les kal­ler hoc­key­lagets hjem­me­are­na. 

– Vi spil­te hver dag til det ble mørkt, og bana til Stor­ha­mar har vel egent­lig vært det and­re hjem­met mitt hele vei­en, sier han. Holmen spil­te for Storhamars se­ni­or­lag i hele 16 år, og et­ter karrieren som spiller har han vært ak­tiv i klub­ben med uli­ke verv og stil­lin­ger si­den slut­ten av 80-tal­let. For sitt ar­beid og en­ga­sje­ment ble Holmen ny­lig til­delt ild­sjel­pri­sen av TV 2 og Meca, og nå har han alt­så blitt stemt fram av fol­ket som årets Mesteborger av Hammer by.

– Jeg ser for meg at det sik­kert er en god del folk fra Storhamarfamilien har bi­dratt med stem­mer, men jeg har også fått hyg­ge­li­ge til­ba­ke­mel­din­ger fra and­re de­ler av lan­det, sier Holmen, som får opp­lyst at han mot­tok dob­belt så man­ge stem­mer som kan­di­da­ten på and­re­plass.

– Man set­ter jo pris på at man blir satt pris på, og det sli­ke tilbakemeldinger som gjør at det­te er moro. 

– Eks­tra hyg­ge­lig er det at det er bred­den som nå kom­mer fram i sø­ke­ly­set, for folk skal vite at det ikke bare er i topp­id­ret­ten det gjø­res en god jobb, sier han.

Tit­te­len Mes­ter­bor­ger av Hammer by skal til­de­les en el­ler fle­re som har gjort en spe­si­ell inn­sats for Ha­mar­re­gio­nen gjen­nom fri­vil­lig ar­beid. Ka­ro­li­ne Amb, Linn By­berg, As­bjørn Op­aas, Anja Kat­ri­ne Tom­ter og Line Ødegård var de øv­ri­ge no­mi­ner­te un­der årets utdeling. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00