Bris­ke­by­en Lyt­te­manns­lag ble star­tet opp i 2016 av Fro­de Bernt­zen. Han fikk med seg Mats Lil­le­haug på trom­mer, Anne Bo­let­te Stang Eng på vo­kal og tan­gen­ter og Hel­ge Harstad på bass. Sam­men spil­ler de mu­sikk som har røt­ter i man­ge sjang­re. Jazz, rock, pop og eks­pe­ri­men­tell mu­sikk var bare noen av sjang­re­ne ban­det var igjen­nom da de had­de pla­te­slipp på Ha­mar Teater tors­dag kveld.

et band i en klas­se for seg 

Det­te er et band som har klas­se i alle ledd. Trom­me­spil­let til Mats Lil­le­haug strå­ler av klas­se, ele­gan­se og ryt­me­fø­lel­se, Bas­sen til Hel­ge Harstad lig­ger ak­ku­rat der den skal være, og stik­ker seg fram der det ska­pes plass til den. Det­te mer­ket man godt i and­re del av låten «Kvar­ter­mes­te­rens Kla­ge». I den­ne låten fikk pub­li­kum også høre Anne Bo­let­te Stang Engs fan­tas­tis­ke vo­kal på en utra­di­sjo­nell måte. Det kun­ne opp­le­ves som litt mer­ke­lig i star­ten, men et­ter hvert som låten sat­te seg i sa­len ble det hele i grunnen me­get in­ter­es­sant og fen­gen­de.

Ele­men­tet i mu­sik­ken som skil­te seg ut fra de and­re mest, var Fro­de Berntzens gi­tar­spill. Bernt­zen spil­ler gi­tar med stor over­be­vis­ning, fi­nes­se og for lyt­te­ren er det gjen­nom­gå­en­de be­ha­ge­lig å høre på. Sam­men­satt er Bris­ke­by­en Lyt­te­manns­lag et band i en klas­se for seg selv. Sam­men lå­ter det som om de har holdt på i en halv manns­al­der. Ban­det le­ver­te på tors­dag kveld en kon­sert der de alle fikk bril­je­re, men det er in­gen tvil om at det­te er en sam­men­set­ning av mu­si­ke­re som er av de sjeld­ne. 

flott bruk av dy­na­mikk

En gjen­gan­ger ved tors­da­gens kon­sert var den flot­te bru­ken av dy­na­mikk. Ban­det tok pub­li­kum med på mu­sikk som ar­tet seg helt ifra det be­skjed­ne til det stor­slåt­te. Det­te var gjen­nom­ført i alle ledd, og det er in­gen tvil om at 

dy­na­mik­ken var med på å heve den­ne kon­ser­ten til nær­mest topp­ni­vå. Bris­ke­by­en Lyt­te­manns­lag er et band i ver­dens­klas­se, og det er bare et spørs­mål om tid før vi mu­li­gens kan få se de på de sto­re sce­ne­ne rundt om­kring i Norge. Ban­det slapp pla­ta «Start» bok­sta­ve­lig talt i gul­vet på Ha­mar Teater tors­dag kveld, og sam­ti­dig lo­vet de at de kom til å spille man­ge kon­ser­ter til høs­ten. Dis­se kon­ser­te­ne bør du få med deg om du er in­ter­es­sert i mu­sikk, for det­te ban­det le­ve­rer fra scenen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00