– Det­te hu­set er av og for ung­dom, og det skal også være vi som har an­svar og ei­er­skap for byg­get, for­tel­ler Ing­rid Gisn­ås Var­de­berg. Hun er le­der i ung­doms­rå­det, og sam­men med nest­le­der Ti­ril Blind­heim åp­net hun det nye ung­doms­hu­set på SeaSide lør­dag et­ter­mid­dag.

Det har gått over to år si­den kom­mu­ne­sty­ret ved­tok å leg­ge ned og rive det da­væ­ren­de lav­ters­kel­til­bu­det, til kraf­ti­ge pro­tes­ter fra ung­doms­mil­jø­ene i Ha­mar.

Nå har til­bu­det gjen­opp­stått. Kom­mu­nen har nem­lig ikke re­vet det tid­li­ge­re NAF-byg­get som sto ved si­den av det gam­le ung­doms­hu­set, og et­ter at de fikk til­la­tel­se fra kom­mu­nen, gikk ung­doms­rå­det sam­men med ele­ver fra Bør­stad ung­doms­sko­le i gang med å gjø­re det fra­flyt­te­de byg­get til sitt eget.

Åp­net egen kunst­ut­stil­ling

Med alt fra kunst­ut­stil­ling til en li­ten in­nen­dørs fot­ball­ba­ne, har man lagt opp til at hu­set skal være et lav­ters­kel­til­bud for ung­dom med vidt for­skjel­li­ge in­ter­es­ser. Ing­rid Gisn­ås Var­de­berg un­der­stre­ker at det er vik­tig at byg­get er for alle: 

– Vi hå­per all slags ung­dom tar hu­set i bruk, for det­te skal være et ufor­melt sted alle kan bru­ke.

En av ak­tø­re­ne som kom­mer til å bru­ke det nye byg­get fast, er MiniPicasso. Der­for er det også satt av plass til et eget lite ung­doms­gal­le­ri, og det var San­dra Ød­behr som fikk æren av å åpne det med en egen ut­stil­ling:

– Det er jo en ære å få være den før­s­te som stil­ler ut i gal­le­ri­et, og det er vel­dig mo­ti­ve­ren­de å få ha en egen ut­stil­ling, for­tal­te hun et­ter åp­nin­gen. Kunst­ner­spi­ren had­de valgt det å være an­ner­le­des som tema for ut­stil­lin­gen, og vil­le vise at det er greit å skil­le seg ut.

En­ga­sje­men­tet ble vir­ke­lig høyt da man star­tet fot­ball­tur­ne­ring i na­bo­rom­met, og hu­mø­ret var på topp mens bal­len fløy vegg­imel­lom. Abdi Na­jib og Martin Tør­re­stad var iv­ri­ge på ba­nen, og la ikke skjul på at de gle­det seg over det nye til­bu­det:

– Jeg kom­mer nok til å bru­ke til­bu­det mye, for­tal­te Abdi, som ser fram til å bru­ke ball­bin­gen mer fram­over.

Hvor len­ge det nye ung­doms­hu­set blir stå­en­de, er usik­kert. Et­ter hvert skal også det­te byg­get ri­ves – men inn­til vi­de­re ser det ut til at Ha­mar-ung­dom­men skal få ha sitt helt eget bygg noen år fram­over.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00