– Det­te hu­set er av og for ung­dom, og det skal også være vi som har an­svar og ei­er­skap for byg­get, for­tel­ler Ing­rid Gisn­ås Var­de­berg. Hun er le­der i ung­doms­rå­det, og sam­men med nest­le­der Ti­ril Blind­heim åp­net hun det nye ung­doms­hu­set på SeaSide lør­dag et­ter­mid­dag.

Det har gått over to år si­den kom­mu­ne­sty­ret ved­tok å leg­ge ned og rive det da­væ­ren­de lav­ters­kel­til­bu­det, til kraf­ti­ge pro­tes­ter fra ung­doms­mil­jø­ene i Ha­mar.

Nå har til­bu­det gjen­opp­stått. Kom­mu­nen har nem­lig ikke re­vet det tid­li­ge­re NAF-byg­get som sto ved si­den av det gam­le ung­doms­hu­set, og et­ter at de fikk til­la­tel­se fra kom­mu­nen, gikk ung­doms­rå­det sam­men med ele­ver fra Bør­stad ung­doms­sko­le i gang med å gjø­re det fra­flyt­te­de byg­get til sitt eget.

Åp­net egen kunst­ut­stil­ling

Med alt fra kunst­ut­stil­ling til en li­ten in­nen­dørs fot­ball­ba­ne, har man lagt opp til at hu­set skal være et lav­ters­kel­til­bud for ung­dom med vidt for­skjel­li­ge in­ter­es­ser. Ing­rid Gisn­ås Var­de­berg un­der­stre­ker at det er vik­tig at byg­get er for alle: 

– Vi hå­per all slags ung­dom tar hu­set i bruk, for det­te skal være et ufor­melt sted alle kan bru­ke.

En av ak­tø­re­ne som kom­mer til å bru­ke det nye byg­get fast, er MiniPicasso. Der­for er det også satt av plass til et eget lite ung­doms­gal­le­ri, og det var San­dra Ød­behr som fikk æren av å åpne det med en egen ut­stil­ling:

– Det er jo en ære å få være den før­s­te som stil­ler ut i gal­le­ri­et, og det er vel­dig mo­ti­ve­ren­de å få ha en egen ut­stil­ling, for­tal­te hun et­ter åp­nin­gen. Kunst­ner­spi­ren had­de valgt det å være an­ner­le­des som tema for ut­stil­lin­gen, og vil­le vise at det er greit å skil­le seg ut.

En­ga­sje­men­tet ble vir­ke­lig høyt da man star­tet fot­ball­tur­ne­ring i na­bo­rom­met, og hu­mø­ret var på topp mens bal­len fløy vegg­imel­lom. Abdi Na­jib og Martin Tør­re­stad var iv­ri­ge på ba­nen, og la ikke skjul på at de gle­det seg over det nye til­bu­det:

– Jeg kom­mer nok til å bru­ke til­bu­det mye, for­tal­te Abdi, som ser fram til å bru­ke ball­bin­gen mer fram­over.

Hvor len­ge det nye ung­doms­hu­set blir stå­en­de, er usik­kert. Et­ter hvert skal også det­te byg­get ri­ves – men inn­til vi­de­re ser det ut til at Ha­mar-ung­dom­men skal få ha sitt helt eget bygg noen år fram­over.


Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.