Helseminister Kjerkhol gjennomførte ordførerrunden i sykehussaken 16.03.23. Av Innlandets 46 kommuner deltok 41. Innlandet består av 46 kommuner. Avviket på 5 kommuner forklares med at:

 • Kongsvingerregionen (6 kommuner) deltok ikke, siden de tilhører AHUS.
 • Rendalen kommune valgte å ikke delta.
 • Trøndelagskommunene Røros og Holtålen deltok fordi disse har Tynset som sitt akuttsykehus.

De fleste medier har presentert «resultatet» av ordførerrunden, bevisst eller ubevisst, på en lite reflektert måte. Jeg har til nå registrert varianter som:

 • 31 – 11 kommuner i favør Mjøssykehuset! (da har en prestert å tildele fylkesordføreren en egen kommune..)
 • 31 – 2 – 1 - 7 kommuner i favør Mjøssykehuset!

Nevnte måte å presentere «resultatene» på har kun en åpenbar hensikt; å hevde sterk støtte til et eventuelt Mjøssykehus. Hamar Arbeiderblad fremstilte den 17.03.23 «resultatet» av ordførerrunden slik:

 • 31 ordførere som representerer 274.000 innbyggere støtter Mjøssykehuset!
 • De 7 som «krever» 0+ alternativet har kun 98.300 bak seg.

Offentlige «runder»/høringer

Standard prosedyre ved resultattolking av høringsrunder i offentlig regi er å etterprøve og vekte høringssvarenes innhold, tyngde og relevans for saken.

Ministeren og byråkratiet vil selvsagt vekte og tolke resultatene fra ordførerrunden med en bevissthet gitt disse forutsetningene.

Erik Alfstad

I tillegg vektes respondentene i forhold til hvor mange de representerer, hvilke interesser de ivaretar og i hvilken grad de blir direkte berørt av et eventuelt vedtak/tiltak. I det følgende tar jeg fatt i respondentenes grad av å bli direkte berørt, og henviser til vedlagte kart.

Et eventuelt Mjøssykehus får sitt opptaksområde i regionene Valdres, Gjøvik, Hamar, Sør-Østerdal pluss Hadeland (Gran kommune). Mjøssykehusets opptaksområde omfatter således 238.900 innbyggere av fylkets samlede innbygertall på 373.600.

Lillehammerregionen, Midt-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal får sitt store akuttsykehus på Lillehammer. Fjellregionen pluss Trøndelagskommunene Røros og Holtålen sogner til Tynset akuttsykehus.

Resultat for kommunene i Mjøssykehusets opptaksområde

For det geografiske området som får et eventuelt Mjøssykehus som sitt akuttsykehus gir Kjerkols ordførerrunde følgende resultat:

 • FOR Mjøssykehus: 11 kommuner med 124.300 innbyggere
 • FOR 0+ alternativet: 9 kommuner med 112.800 innbyggere

Resultatet viser at det er et ganske dødt løp mellom kommunene som vil få et Mjøssykehus som sitt eventuelle akuttsykehus. Det er slett intet overveldende flertall her for et Mjøssykehus, slik Mjøssykehusets tilhengere refleksjonsløst forøker å påstå.

Og nettopp dette vil være/er tema i Kjerkols «dette skal vi nå sette oss grundig inn i». Samtididig uttaler Kjerkol at «Jeg registrerer utålmodigheten for en rask avklaring», samtidig som hun understreker at en avgjørelse ligger fam i tid, og på et ubestemt tidspunkt.

Ja, slik uttaler en minister seg, og slik fungerer et byråkrati som er opptatt av å vinne tid, og som er vant med å håndtere flere års mas fra periferien. Tema som ligger innenfor Kjerkols «dette skal vi nå sette oss grundig inn i» er eksempelvis:

 • Er det rimelig at alle kommuner skal vektes likt - uavhengig av om de tilhører opptaksområdet til et eventuelt Mjøssykehus eller ei?
 • Er det rimelig at kommunene Vestre Toten, Gjøvik, Hamar og Stange, der potensielt tusenvis av sykehusansatte vil bli direkte berørt (bytte av arbeidsplass, flytting, pendling mm.) skal vektes likt med kommuner som ikke blir rammet tilsvarende?
 • Er det, som et eksempel, rimelig at Holtålen i Trøndelag skal vektes lik eksempelvis Stange kommune?

Kjerkol og byråkratiet vil også vurdere/vekte rimelighetsgraden i at:

 • Mjøssykehusets tilhengere synes det er helt rimelig at to trøndelagskommuner med samlet 5700 innbyggere skal vektes i en ordførerrunde på lik linje med Mjøssykehusets opptakskommuner.
 • Mjøssykehusets tilhengere synes det er helt rimelig at Lillehammer-, Midt-Gudbrandsdalens- og Nord-Gudbrandsdalens kommuner, som får Lillehammer sykehus som sitt store akuttsykehus, skal vektes i en ordførerrunde på lik linje med Mjøssykehusets opptakskommuner.

Nevnte prikkpunkt ovenfor er kun eksempler på standard prosedyre av resultattolking av høringer i offentlig regi.

Konkret vekting

Et stadig krympende Mjøssykehus i Moskogen har støtte fra omtrent halvparten av kommunene innen opptaksområdet som akuttsykehus.

Dette sykehuset er tenkt også å inneha spesialistfunksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for kommunene som ligger utenfor opptaksområdet som akuttsykehus.

Ministeren og byråkratiet vil selvsagt vekte og tolke resultatene fra ordførerrunden med en bevissthet gitt disse forutsetningene.

Resultatet etter en konkret vekting og vurdering vil uansett gi ganske andre «resultater» enn det Mjøssykehustilhengerne forsøker å markedsføre nå. Mest sannsynlig noe de frykter.