Du hevder at mitt doktorgradsarbeid ikke er forskning fordi jeg har 4 informanter, det er jo et merkelig premiss å kritisere kvalitativ forskning på. Dette tror jeg du er såpass opplyst at du vet, mitt gjett er at du skjuler egen kunnskap for å igjen kunne konstruere en krass overskrift.

Du er kjapt ute med kritikk uten å sette deg inn i det du kritiserer, det er jo spesielt å kritisere noe uten å ha lest det, noe du umulig kan ha gjort, for min forskning er ikke ferdigstilt og publisert.

Jeg har intervjuet mer enn fire barn om denne tematikken, men kun 4 er inkludert i det arbeidet jeg jobber med nå.

Antall er heller ikke det forskningen vurderes ut i fra, selv om jeg selvfølgelig kan ta selvkritikk for å skrive at jeg har intervjuet mange barn, som jo er et relativt begrep.

Les også

Er fire elever forskning, Bergseth?

Alle som har litt innsikt i forskning vet at kvalitativ forskning sin gyldighet ikke kan vurderes ut i fra antall informanter. Og så er du, og alle andre, selvfølgelig velkommen til å diskutere arbeidets kvalitet, men det kan jo ikke vurderes før det faktisk publiseres.

Kvalitativ forskningsmetode har ikke som mål å redegjøre for fenomener gjennom statistikk, men kan for eksempel ha som mål å beskrive og fortolke menneskers erfaringer.

Les også

Fra klasserommet ser jeg konturene av en katastrofe

Mitt forskningsdesign er utarbeidet for å beskrive 6 åringers møte med skolen for så å sette erfaringene i sammenheng med mekanismer, strukturer og teoretiske konsepter. Gjennom dette skal jeg utarbeide teorier og forklaringsmodeller om barns læring og deltakelse i utdanningssinstitusjoner.

Les også

Er mer opptatt av å kritisere andre og å få oppmerksomhet rundt seg selv

Jeg har aldri brukt mine funn for å forklare statistisk hvordan elever opplever skolen, men jeg bruker dem for å bidra til og forklare hvordan trender i utdanningssystemene funnet i kvantitativ forskning, for eksempel stort fokus på tidlig lese- og skriveinnlæring, kan virke inn på elevers læringslyst og motivasjon.

For å designe intervjustudien min, som kun er en del av doktorgradsarbeidet, har jeg jobbet inspirert av etnografiske forskningsmetoder som er en gammel og anerkjent forskningstradisjon. Jeg har fulgt 4 elever gjennom deres 1. år på skolen.

Denne type kvalitativ forskning er viktig blant annet for å få innsikt i ulike menneskers livsverden, hvordan strukturer og mekanismer påvirker menneskers deltakelse.

Du kan jo gjerne kritisere meg for å bruke hersketeknikker og fremme egen kompetanse, men det var du som startet opp debatten gjennom tabloide utsagn og ganske ufine karakteristikker av praksisen på barneskolene. Så gjør du deg til dommer over min forskning uten engang å ha lest den. Om du ikke er opptatt av å fremme egen flinkhet er du i hvert fall ganske moraliserende og dømmende.

Takk for debatten. Ikke fordi det har vært konstruktivt å debattere med deg, men den har blant annet bidratt til at jeg har blitt invitert til å lære mer om arbeidet noen av barneskolene her i Hamar gjør knyttet til å utvikle inkluderende pedagogiske miljøer på barnas premisser hvor bevegelse og lek står i sentrum, det blir interessant!