Men nemndsmedlemmene representerer ikke flertallet som er positive til rovdyr mer, bare fordi de gjentar at «hensyn til lokalbefolkningen» tilsier skyting av ulv.

Deres vedtak blir ikke mer lovlige fordi de selv kaller det «faktabasert og lovforankrede tilnærming». Rovviltnemndas (og statens) vedtak er ikke mer lovforankret enn at lagmannsretten har funnet at det bryter lovens rammer. Det hjelper lite at nemndsmedlemmene prøver å bruke Høyesteretts dom gjeldende ulver utenfor sonen, til inntekt for sine vedtak innenfor sonen.

Det gir bare et urovekkende signal om at nemndene ikke egentlig hensyntar sonepolitikken – dersom det gjelder prioritering av rovdyr. Særlig faktabasert er det heller ikke å trekke frem den gamle utregningen fra Sverige, som vel og merke opererer med minimumsantall for sine bestandsmål.

Nyere forskning fra Norge (NTNU, 2021) viser at den norsk-svenske populasjonen er blant de mest sårbare i verden – ikke så overraskende da den jo er kritisk truet i Norge og sterkt turet i Sverige. Men denne forskningen er tydeligvis uinteressant når nemndene gjør sine «faktabaserte» vurderinger.

Nemndsmedlemmene fremstår heller ikke mindre partiske i beitenæringens favør av å hevde at det er «påstander uten dokumentasjon» at de har bånd til denne næringen. I mitt forrige innlegg viser jeg til forskning fra NINA, som nettopp viser at nemndene jevnt over ser seg som «forsvarere» av beitenæringen. Deres egne innlegg og utspill gjennom årene underbygger dette.

Deres vedtak blir ikke mer lovlige fordi de selv kaller det «faktabasert og lovforankrede tilnærming».

Siri Martinsen, NOAH – for dyrs rettigheter

Det er ikke nødvendig å navngi personer for å innse at det er lojalitetsforhold til både beite- og jaktinteresser i rovviltnemndene.
Men de som måtte ønske å gjennomgå nemndsmedlemmers bakgrunn, vil finne både bondelagsposisjoner, sauedrift, reindrift og jaktinteresser.
Slike bindinger betyr ikke at man er dømt til å agere inhabilt i en rovviltnemnd.

Men sammenstilt med hvordan nemndene faktisk opererer, blir det tydelig at man ikke har vurdert dette med varsomhet, men tvert imot finner det legitimt å benytte nemndsarbeidet til å fremme disse næringenes interesser på bekostning av rovdyrene og naturen.