Krisetilstander i hjemmesykepleien og kommunal helsetjeneste har som vanlig i valgår etablert eldreomsorg høyt opp på lista over hva som skal sette sitt preg på tida som venter. Og om ikke partiene aktivt frir til yngre velgere, vil valgkampen fort føles grå og prelle av.

NRK Brennpunkt har ved hjelp av skjult kamera gitt et stort publikum et ubehagelig innblikk i det som blir stadig vanligere, nemlig hjemmeboende eldre med galopperende behov for omsorg og pleie i hverdagen - som de ikke får. Stadig nye pleiere på besøk, lite kontinuitet i aktivitet og mangelfull oppfølging av vitale oppgaver som å få i den eldre mat og medisiner er gjenkjennelig for mange pårørende, men har til nå vært vanskelig å legge frem så ettertrykkelig som reelle opptak åpner for.

Parallelt med at sykehusene skriver ut flere som tidligere ville kvalifisert til plass på aldershjem, sliter kommunene med å holde takten i utbygging og rekruttering av tilstrekkelig med personell.

Hjemmetjenesten sliter med skyhøyt sykefravær, og er ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt den arbeidsplassen i Norge der leger skriver ut mest langtidssykmelding, kunne NRK melde mandag. Slikt fravær ligger på 7,7 prosent i snitt, nesten dobbelt så høyt som for Norge generelt. Lysere utsikter er neppe nært forestående, så lenge spiralen virker å skru seg til med negativt fortegn. Med tyngre oppgaver, mer å gjøre og mindre tid til hver pasient, vet arbeidslivsforskerne akkurat hvor sårbare disse viktige ansatte er for en rekke kjente lidelser. Heltidskultur virker også å være forbeholdt festtalene, før grunnbemanningen blir økt betraktelig.

Foreløpig må dette veies opp mot mye annet befolkningen trenger for å ikke bli skylt over ende av eldrebølgen. Bedre skolehverdag og oppfølging av barn og unge er poster det koster stadig mer politisk stabilitet å prioritere på topp.

Det krever i hvertfall en helt annen kommuneøkonomi enn den vi ser rundt oss. Her dør allerede flere enn det fødes, og sett under ett har vårt fylke det største fødselsunderskuddet i Norge. Med unormalt høye dødstall i fjor ble fødselsunderskuddet større enn på mange år, konkluderer Innlandsstatistikk. Antall fødte fortsatte å minke sakte, men sikkert.

Serien "Eldreomsorg bak lukkede dører" er ikke den eneste som har brukt nye fortellergrep til å la oss komme tettere på den økende demografiske utfordringen vår. "Demenskoret" har sin siste episode neste uke, men skal fortsette å samle sangere og pårørende også fremover. Her på Hedmarken har Inger-Pernille Stramrud, dirigent i Løiten Sangforening der den ferske tv-stjernen Oddmund Skarbø (84) i fire tiår var førstebass, tatt initiativ til at det opprettes lokale demenskor over hele landet. Nasjonalforeningen for folkehelsen i Innlandet applauderer. Sang erstatter selvsagt ikke helsehjelp, men kan vi aktivisere flere eldre med lav terskel inn, kan livet bli mindre monotont både for demente og dem som følger dem opp. Kanskje blir det mer energi igjen å fordele i mer positivt ladd politikk for dem med en lengre fremtid foran seg.

Eldrebølgen veltet innover valgåret fra start. Nå må også unge velgere engasjeres, om lokalpolitikken skal ha ballast nok til å holde en konstruktiv kurs.


Edit: I første versjon av lederen fremgikk det at Inger-Pernille Stramrud hadde tatt initiativ til et lokalt demenskor i Ringsaker. Det rette er at hun har startet et opprop for at alle kommuner skal få demenskor. Rettet 24.1.23 kl 20.45.