Arbeiderpartiet mener det er viktig at vi har politisk påvirkning på busstilbudet i Innlandet, og at vi tar nødvendige grep for å sikre både rutetilbud og gode arbeidsvilkår for bussjåførene.

Innlandets innbyggere fortjener et godt kollektivtilbud – også ute i distriktene – og da bør vi ikke overlate det til markedet alene. Her går det en tydelig politisk skillelinje i fylkestinget.
Høyre ønsket ved etableringen av Innlandet fylke å legge kollektivtransporten i et eget AS, og med det få den lengst mulig unna politisk styring. Det rødgrønne flertallet valgte tvert om å innlemme Innlandstrafikk i fylkeskommunen, direkte underlagt fylkestinget.

Høyres gruppeleder, Hanne Velure, har skrevet et fyldig leserbrev i Innlandets aviser om kollektivtjenesten i Innlandet – uten ett eneste ord om bussjåføren(!) Det overrasker muligens ingen at Høyre ikke har arbeidsfolks vilkår på sin prioriteringsliste, men det er trist. Hva er en buss uten sjåføren? Da går den ikke og passasjerene kommer ingen steder.

Arbeiderpartiet vil snu hver en stein for å få et bedre busstilbud og anstendige arbeidsvilkår. Egenregi av kollektivtjenesten er et alternativ vi ønsker mer kunnskap om, og med støtte fra SV, MDG, Rødt og Pensjonistpartiet bestilte fylkestinget en utredning på dette.

Fylkeskommunedirektøren valgte Vista Analyse som utfører. Noe av det Vista Analyseforsømmer i sin utredning, som er viktig del av saksgrunnlaget til fylkestingets behandling, er partsforholdet.

Det nevner heller ikke Velure i sitt innlegg. Her ligger ulikheten i hvilke verdier vi har med oss inn i det politiske arbeidet. Vi anser partsforholdet som vesentlig i valget mellom egenregi og anbud. Busselskapene som kjører buss for fylkeskommunen, er i dagsjåførenes arbeidsgiver.
I selskapene hvor de er ansatt, har sjåførene rett til medvirkning, men det er lite å forhandle om mellom selskapet og de ansatte når kontraktene legger alle føringer.
Dette gir en alvorlig innsnevring i medbestemmelsesretten og gjør det vanskelig for ansatte å håndheve sine rettigheter.

Bussjåfører har aldri vært begeistret for anbudssystemer. De fleste valgte ikke dette yrket fordi de var glade i å konkurrere, tvert imot.

De opplever at arbeidshverdagen gradvis forverres og blir mer presset for hver ny anbudsrunde. Slik anbudssystemet praktiseres, blir tidspresset stadig verre, og stadig flere ansettes på utilfredsstillende deltidskontrakter.

Situasjonen er så alvorlig at det er vanskelig å rekruttere nye og unge bussjåfører. De som fremdeles er i jobb, er frustrerte over arbeidsforholdene.
Vi er sterkt bekymret for den manglende nyrekrutteringen av yrkessjåfører, en bekymringbåde kollektivbransjen og fagbevegelsen deler – og som vi i fellesskap må finne løsninger på framover.

Arbeiderpartiet vil alltid jobbe for gode arbeidsforhold, flere hele stillinger, ei lønn å leve av og de ansattes mulighet til medbestemmelse og medvirkning på egen arbeidsplass. Bussjåfører som har frivillig deltid gjør også en viktig jobb for folk i Innlandet, men det hemmer uten tvil rekrutteringen når næringen ikke kan tilby nok fulltidsstillinger.

For mange vil det ikke være avgjørende om bussen kjøres i fylkeskommunal egenregi eller gjennom anbud som i dag.

De opplever at arbeidshverdagen gradvis forverres og blir mer presset for hver ny anbudsrunde.

Anne Thoresen og Mona Stormoen, Fylkestingsrepresentanter for Innlandet Arbeiderparti, Raufoss og Hamar

Men Arbeiderpartiet vil se på alternativer til dagens system,for flere styringsmuligheter for fylkeskommunen og bedre arbeidsforhold for bussjåførene, som totalt sett kan føre til et bedre og mer likeverdig kollektivtilbud til innbyggerne i Innlandet.

Det er ikke alltid det beste er å «gjøre som vi alltid har gjort». Særlig når dette ikke er godt nok.
Dagens situasjon er at vi mangler både bussruter og bussjåfører – vi må derfor tørre å tenke nytt!