Finn-Åge Løvlien tar i et meget velformulert og godt begrunnet debatt-innlegg opp angrepene og kritikken mot Vang Allmennings skogsdrift.

Jeg støtter hans faktabaserte betraktninger fullt ut og kommer her med noen supplementer.

Hvem er det som gjennom flere 100 års forvaltning har gjort områdene attraktive som tur- og friluftsområder? Det er ikke Naturvernforbundet, politikere eller det offentlige.

Det er først og fremst den langsiktige avkastningen av solid skogsdrift som gir Vang Allmenning muligheten til å bruke millioner av kroner årlig for å tilrettelegge for friluftsliv og bruk av allemannsretten.

Investeringer i løypenett, løypekjøring, utmarksnæringer som jakt, fiske, hyttebygging, veinett mm.

Vang almenning er en betydelig og seriøs næringsaktør som følger de nasjonale satsingsområder om å øke produksjonen av skog.

Dette er viktig for det grønne skiftet med økt binding av CO2 og produksjon av trelast. Skogen i allmenningen binder årlig 68.000 tonn CO2 (økende), totalt 1.600.000 tonn.

Det er de to siste år plantet cirka en million gran- og furuplanter.

Tilveksten er 35.000m3/år og 16.000m3 hogges (halvparten). VA`s forvaltning av sine skogressurser er helt i tråd med «Tiltaksplan for skog- og tresektoren i Innlandet 2022-2025» utgitt av Statsforvalteren og Fylkeskommunen.

Hvem er det som gjennom flere 100 års forvaltning har gjort områdene attraktive som tur- og friluftsområder? Det er ikke Naturvernforbundet, politikere eller det offentlige. 

Helge H. Karset

Nesten alle gårdsbruk i Hamar, små som store, er kombinasjonsbruk med jord og skog, der skogressursene er viktige for investeringer og drift av landbrukseiendommene. Selvfølgelig også for det grønne skiftet.

MDG fremmet i kommunestyret forslag om meldeplikt for hogst i alle LNF områder i kommunen, ikke bare allmenningen.

MDG sitt forslag, som forøvrig ble støttet av SV, Rødt og Venstre, ville medført at kommunestyret år om annet måtte behandle et hundretalls søknader om hogst og hogstmetoder på diverse gårdsbruk og i allmenningen.

Gårdsbruk som i generasjoner er forvaltet gjennom solid kompetanse iht. lover og regler skulle fratas retten til å forvalte sine egne ressurser

Forslaget, som fornuftig nok ble nedstemt, vitner om historieløshet, kunnskapsløshet og manglende respekt for landbruksnæringen.