Jan Larsen etterlyser svar på et innlegg han hadde i HA 2. mars om hvem som flytter til Hamar og hvem det bygges for.

Det svaret kunne han ha lest seg til i en statistikk HA gjengir 8. mars om tilflytting i ulike aldersgrupper til byen. https://www.h-a.no/marie-louise-tilhorer-aldersgruppen-det-kom-flest-av-til-hamar-i-fjor/s/5-139-1169258

Men for å gjengi tallene fra HA, slik så tilflyttingstatistikken ut i 2022:

Aldersgruppe

Sum innflyttede 2022

0–5 år

177

6–19 år

250

20–44 år

1450

45–66 år

331

67 år og over

132

Hamar blir ikke invadert av folk over 67 år slik Larsen innbiller seg.

Det er heller ikke slik at Hamar står foran en større befolkningsvekst i eldre aldersgrupper enn andre kommuner.

Snarere tvert om hvis vi sammenligner med resten av Innlandet.. I følge SSBs befolkningsprognose for 2050, vil Hamar ha en økning i aldersgruppen over 67 år på 2961 personer, Lillehammer 2.860 og Ringsaker 3.605.

Altså lavest prosentvis økning i Hamar. Og dette er vel og merke tre av kommunene som vil ha lavest økning i den eldre befolkningen i Innlandet. I store deler av fylket vil eldreandelen øke eksplosivt.

At Norge står foran en eldrebølge bør være kjent også for Larsen, han er selv en del av «babyboomen» født rett etter krigen.

At den bølgen også slår inn i Hamar er omtalt i utallige kommunale dokumenter. Men den vil som ha sagt lavere bølgehøyde i denne kommunen.

Les også

Kan det bli prisbonanza i strandsonen?

Hamar ønsker å bygge for de innbyggerne som kommer. Samtidig er vi også pålagt å bygge i bykjernen i tråd med statlige retningslinjer for byutvikling og miljøhensyn.

Det betyr at det bygges leiligheter nær sentrum, og rekkehus og eneboliger litt lenger unna.

Utbyggingen av stasjonsområdet har vært til behandling i Miljøverndepartementet og departementet skriver blant annet at "regjeringen forventer at by- og tettstedskommuner vektlegger fortetting og transformasjon i sentrum og rundt kollektivknutepunkt, og bidrar til å forhindre byspredning. Videre forventes det at bysentrum, lokalsentre og tettsteder knyttes til hovedlinjer for kollektivtransport og kollektivknutepunkter med gode overgangsmuligheter."

Og videre heter det "Miljøverndepartementet har i avgjørelsen vektlagt at den nye bydelen vil legge til rette for en funksjonell utvikling av Hamar by ved å utnytte arealer i tilknytning til sentrum og kollektivknutepunkt."

Slik er det, og det må gjerne Larsen være uenig i. Men kommunen må faktisk etterleve hva regjeringen bestemmer.

Hva Jan Larsen gjør skal jeg ikke legge meg opp i.