Byentusiastene inviterte onsdag 15.mars 2023 til åpent diskusjonsmøte på Bylab om byutvikling i strandsonen. Ca. 30 interesserte møtte og fikk først en orientering om Byentusiastenes syn på de foreliggende planene for strandsonen/godsområdet.

Planen er lansert av Bane Nor og omfatter foruten boligområder også næringsbygg, deriblant «Science Park» med Sparebankstiftelsen som medaktør.

Byentusiastene viste også sitt eksempel på alternativt plangrep og utbyggingsform som vi mener bedre ivaretar byens kontakt med Mjøsa, gir mer varierte boligtyper, triveligere bomiljø og en attraktiv strandpromenade for alle.

I den påfølgende diskusjon ble det fra mange uttrykt samme skepsis til planforslaget som Byentusiastene står for – ikke uventet, da forsamlingen sikkert var dominert av allerede dedikerte personer med kjærlighet til og omsorg for Hamar by og som frykter at byen, og strandsonen i særdeleshet, er under press fra mektige aktører som Bane Nor og andre kapitalkrefter.

Les også

Hamar trenger Innlandet Science Park

Det skuffende var at ikke flere ansvarlige politikere møtte – alle kommunestyremedlemmer var særskilt invitert.

Enkelte - som også tidligere har vist engasjement for byens utvikling – utgjorde et hederlig unntak- ikke minst ordfører Einar Busterud som møtte opp og avsatte tid i en hektisk periode i sin ordførergjerning.

Byentusiastenes kritikk av det foreliggende reguleringsplanforslaget, som skal til endelig kommunestyrebehandling 24. mai, går primært på følgende:

-Bebyggelsen blir altfor massiv og med etasjetall som ikke gir et godt by- og bomiljø.

-Bebyggelsen, eventuelt sammen med Espern og det private utbyggingsforslaget for Jernbanebrygga, vil medføre en sammenhengende visuell barriere mellom byen og Mjøsa fra Åkersvika til Enggata.

-Bebyggelsens karakter er fremmed for Hamars identitet som småby.

-Science Park, med et påstått gigantisk arealbehov og volum, bør flyttes til annen og egnet tomt og arealene bør helst fordeles slik at prosjektet kan tilpasses Hamars skala.

Til denne kritikk var ordfører Busterud kommentar at man gjerne skulle sett et ledigere plangrep, men at dette var forhindret av følgende faktorer:

-Statlige føringer for «fortetting ved trafikknutepunkt» er lagt til grunn

-Riksantikvar og Statsforvalter har ikke framsatt innsigelse mot planen

-Planavdelingen i kommunen har fulgt opp forslagstillerens forslag

-Grunnlagsinvesteringene krever massiv utbygging

Byentusiastene mener at Hamar kommune, ved kommunestyrets flertall, har hatt en altfor passiv rolle under utviklingen av denne særdeles viktige plan sett i historisk perspektiv i Hamar.

Man har unnlatt å stille spørsmålet om dette er en god utvikling av byen, og som byens innbyggere ønsker. Alternative utbyggingsformer er ikke utredet, f.eks. gjennom frie arkitektkonkurranser uten styring av premisser og juryering fra grunneier med utbyggerinteresser (Bane Nor, Bane Nor Eiendom).

Byentusiastene oppfordrer nå byens befolkning, og ikke minst de aktive og ansvarlige valgte politikere i Hamar, til å engasjere seg i dette byplanprosjektet og gi uttrykk for sin mening om hvorvidt Bane Nors forslag skal komme til utførelse og for alltid forandre Hamars karakter.

Tida er knapp, 24. mai avgjør kommunestyret planens skjebne!