Det er underlig å følge med på HAs innbitte kamp for bygging av motorveg gjennom Lågendeltaet. Ordførere, partiledere og fylkesordføreren skriker opp om Miljødirektoratets avslag på en søknad om å bygge en veg med en samfunnsøkonomisk lønnsomhet på minus 5,9 milliarder 2019-kroner.

På generelt grunnlag tyter det ut lovord om hvor grønne vi skal bli i Innlandet, men med en gang det kommer til et punkt der man virkelig må velge mellom grønt og svart, så er det business as usual.

HAs nettsider ligger det en leder fra 19. januar som ikke står i papiravisa.

Lederen er moralsk forarget over folk som viser forakt for motorveger og bilkjøring generelt, og skribenten svinger sabelen mot det arrogante kommentariatet som ikke skjønner like mye som HA.

Avisa har den siste tida opptrådt som aktiv støttespiller for dem som angriper direktoratets vedtak.

Statsforvalteren har gitt tillatelse til inngrepet, men den ble opphevet fordi det var svakt på to punkter.

Punkt 1: Nedbygging av vernet areal skal bare tillates hvis det er av vesentlig samfunnsmessig betydning. Når samfunnet vil få et beregnet tap på 5,9 milliarder kroner på utbygginga, kan det neppe sies at utbygginga har vesentlig samfunnsinteresse.

Punkt 2: Det må være nødvendig å bygge gjennom reservatet. I utredningene fra Nye Veier er alle andre alternativer lagt til side.

De er ikke utredet fordi forutsetningen var at det skulle bygges en firefelts motorveg med 110 km/t.

Hva er det som tilsier at det ikke skulle kunne utredes en kort strekning gjennom Lillehammer med litt lavere hastighet, men med full oppmerksomhet mot trafikksikkerhet?

Det er nå på tide å oppdage at et grønt skifte er et – ja: rett og slett et skifte. Et skifte betyr ikke å fortsette som før.

Even Aleksander Hagen og Innlandet fylkeskommune bør slutte å bruke begreper som bærekraft og grønt skifte når disse begrepene ikke betyr noe for dem i hverdagen.

Og HA må slutte å markedsføre standpunktene til ekstremistene i FrP og Nye Veier.

For dem har klima og naturødeleggelser aldri vært viktige saker.