Jernbanedirektoratet, Bane Nor og SJ har besluttet at antall avganger på Rørosbanen kuttes fra 6 til 2 avganger i hver retning for persontransport.

Dette gjøres for å prioritere godstransport frem til Dovrebanen åpnes igjen etter burkollasen på Ringebu. Den «midlertidige» endringen kan med andre ord bli svært langvarig!

De plutselige endringene, som kom like etter studiestart, skaper utfordringer for studenter og ansatte på Høgskolen i Innlandets campus på Elverum, Rena og Evenstad.

Sett opp igjen morgentogene fra Røros og Hamar.

Jeg forstår utfordringene som den stengte strekningen på Dovrebanen har skapt for godstransporten mellom Østlandet og Trondheim, og de miljømessige argumentene fra Jernbanedirektoratet er gode.

Men, at de velger å kutte de tidlige avgangene fra både Røros og Hamar gjør at studenter og ansatte ikke kommer seg til forelesning eller jobb på morgenen.

Alternativ transport som er satt opp i form av buss på strekningene er ikke en tilfredsstillende løsning. At dette gjøres uten dialog med Høgskolen i Innlandet, kanskje den viktigste kundegruppen på Rørosbanen, er kritikkverdig.

Høgskolen i Innlandet har gjort særegne tiltak for å legge til rette slik at man skal kunne ta kollektivtransport til undervisning og jobb på våre studiesteder.

Dette gjelder spesielt for studiestedene langs Rørosbanen. Undervisningen på Studiested Rena er tilpasset togankomster og -avganger, og er forskjøvet og justert slik at pendlende studenter og ansatte kan rekke fram i tide.

For studenter og ansatte som bor utenfor Åmot kommune er et forutsigbart og effektivt kollektivsystem helt essensielt. Med dagens alternative løsning er det umulig å rekke frem til forelesningene for våre studenter som normalt kommer med toget. Nå er bil det eneste alternativet, for de som har det.

Høgskolen har en grønn profil – og skal og bør fortsatt kunne oppfordre og stimulere til miljøhensyn når våre studenter og ansatte reiser til, fra og mellom våre campus. Vi trenger bedre og flere kollektive løsninger, ikke færre, for å opprettholde god rekruttering og ivaretagelse av studenter og ansatte.

Jeg ønsker og forventer bedre løsninger for de som er avhengige av Rørosbanen.

Sett opp igjen morgentogene fra Røros og Hamar.