Vi må se på gode alternativer for å sende mennesker fra rusrelaterte hendelser inn i avklaring, utredning og hjelpe sporet i stedet for bøter og fengsel.

Kunne en liten lovendring i alkoholloven og utvidet myndighet til sosialarbeiderne fungert som et støttehjul til politiet og et alternativ til straff?

En grundig gjennomgang av de eksisterende oppveksttjenestene i kommunen, mener jeg også er nødvendig for å få på plass en fungerende foregangsmodell.

For en sosialarbeider å reagere på usunn eller ulovlig rusbruk blant ungdom med å eventuelt henvise til hjelpe sporet, trenger kanskje ikke å være det samme som en straffereaksjon?

Er det også mulig å fremme et forslag om at alle kommuner skal ha oppsøkende sosialarbeidere til å kartlegge problematisk rusmiddelbruk, etablere relasjoner, henvise og tilby støtte og hjelp med øremerkede midler?

Jeg vil i tillegg ta opp en viktig problemstilling som berører ungdom og deres tilgang til alkohol. Det er på tide å revurdere alkoholloven når det gjelder ungdom under 18 år. I dag kan de ikke lovlig kjøpe alkohol, men samtidig får det ingen reaksjon når de drikker under lavalderen. Dette skaper en uklar melding om hva som er akseptabelt og kan føre til uønskede konsekvenser for våre unge.

I dag sier loven dette:

 • I Norge er det ulovlig å selge alkohol til ungdom under 18 år, men det er ikke forbudt for mindreårige å drikke.
 • -Det å kjøpe eller gi alkohol til mindreårige er en straffbar handling og kommer inn under langing. Å lange alkohol kan i ytterste konsekvens føre til en bot eller fengsel i inntil seks måneder.

Forslag til endring:

 • I Norge er det ulovlig å selge alkohol til ungdom under 18 år. Det er også forbudt for mindreårige å drikke alkohol. Overtredelse av loven vil føre til en konsekvens-samtale med rus-rådgivende enhet i kommunen.

Det å kjøpe eller gi alkohol til mindreårige er også en straffbar handling og kommer inn under langing. Å lange alkohol kan i ytterste konsekvens føre til bøter og fengsel i inntil seks måneder, med mindre de involverte gjennomfører rusforebyggende tiltak og rehabiliteringsprogram etter avtale.

(Egnet utvalg må da settes sammen av erfaringskompetanse og fag hånd i hånd for å se på hva dette bør inneholde, hvor mange obligatoriske timer som skal settes som minimum, om foresattes involvering osv.)

Programmet må utformes og tilrettelegges etter formål.

Her mener jeg at det siste avsnittet må sees på med nysgjerrighet og skjønn. Hele konseptet må også utarbeides i helhet med flere mål for øyet.

Her er noen viktige argumenter for en lovendring.

 • Redusert alkoholkonsum blant ungdom
 • Gi utvidet hjelp,oppfølging og støtte til ungdom
 • Signal om foresattes ansvar
 • Gi foreldre og foresattes større ansvar for oppfølging
 • Større innsikt og involvering fra foresatte i hverdagen til ungdommen

Vi må legge til rette for å:

 • minske faren for gjentagelse,
 • gi mulighet for personlig utvikling og endring av livsstil.
 • unngå å sende unge mennesker inn i uheldig straffe forløp med fengselsstraff og bøter.
 • avklare bakenforliggende årsak til rusbruk.
 • utrede underliggende diagnoser.
 • gi sømløse tjenester med få personer å forholde seg til.
 • unngå at de blir kasteballer i systemet.

Her er noen viktige punkter som kan bidra til å forstå årsakene til at barn drikker:

 • Økonomiske forhold
 • Familiesituasjon
 • Nære relasjoner
 • Skolemiljø
 • Samfunn

Hvis vi syr sammen en sømløs rusforebyggende tjeneste fra Helsestasjonen til og med videregående skole sammen med et forbedret og oppgradert barnevern, vil en utvidet myndighet til sosialarbeiderne, lovendringene i alkoholloven og økt oppmerksomhet på familiens rolle kunne bidra til en sunnere og tryggere oppvekst for våre unge.

Dette vil allikevel ha liten virkning med mindre politikerne kommer på banen og retter opp i det samfunnsøkonomiske uføre som mange familier opplever nå. Det er en tredobling i nordmenn som sliter med regningene hver måned og mange foreldre har også 2 jobber. https://www.nettavisen.no/okonomi/tredobling-i-nordmenn-som-sliter-med-regningene-hver-maned-veldig-dramatiske-tall/s/5-95-819450

Dette gjør at de gode samtalene rundt middagsbordet er fraværende. Barn opplever da mye alenetid på skjerm eller henger på kjøpesenteret.

Willy Pedersen

Professor Willy Pedersen er en av landets ledende forskere på rus, atferdsproblemer og seksualitet. https://www.rus.no/aktuelt/rusmidler-kan-gjore-enormt-mye-skade-men-det-kan-jaggu-straff-og-kriminalisering-ogsa-gjore