2. April er det FN-dagen for økt bevissthet rundt mennesker med autisme og de daglige utfordringer de lever med. Målet er å øke sannsynligheten for at de får den hjelpen de trenger, og hindre stigmatisering og diskriminering.

Kristelig Folkeparti er opptatt av at alle mennesker har samme verdi og like menneskerettigheter. All form for ufrihet og diskriminering på bakgrunn av hvem man er og hva slags egenskaper man har, er en uakseptabel krenkelse av menneskets verdighet og rettigheter. Vi må motvirke alle tendenser til å gjøre forskjell på mennesker og gradere mennesker verdi.

Norge er et av verdens mest likestilte land, men fortsatt er det formelle og uformelle strukturer i samfunnet som gjør det vanskelig å oppnå reell likestilling og likeverd. KrF vil jobbe for like muligheter for alle.

Artikkel 27 i FN-konvensjonen nevner blant annet at personer med nedsatt funksjonsevne har rett til å ha et arbeidsmiljø som er åpent, inkluderende og tilgjengelig.

Kristelig folkeparti mener at nedsatt funksjonsevne ikke skal være noe hinder for å lykkes i det norske samfunnet. Offentlige myndigheter, sivilsamfunnet, organisasjoner og næringslivet må arbeide for å redusere menneskeskapte barrierer som stenger mennesker ute fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi har alle et ansvar for å legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve frie og selvstendige liv.

Vi vil at det offentlige Norge vil ha en rekrutteringsstrategi for mennesker med nedsatt funksjonsevne slik at minst 5% av nyansatte i det offentlige skal ha en funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en

TT-ordningen må legge til rette for bruk også til aktiviteter på fritiden.