Med dette voldsomme naturinngrepet som Høyre- ordføreren og regjeringen har banket igjennom blir den fornybare energien enda mindre miljøvennlig. Naturinngrepet målt mot kraftproduksjonen blir for brutal. Etter å ha lest innlegget hennes og sett de enorme ødeleggelsene av verdifull skog og naturarv sitter jeg matt tilbake. Ordføreren har skrevet med en sånn uutholdelig letthet at det får meg til å grøsse. Det var ingen glede å lese. Det er behov for å opplyse ordføreren om hennes blindsoner. Hun er tungt ansvarlig for Kjølberget. Det er synd hun ikke var en kunnskapsrik medspiller til de mange som har engasjert seg i saken. Noen har til og med vært villig til å lenke seg fast og ta det store skrittet til sivil ulydighet for å forsvare det de mener er et stort overtramp mot naturen.

Først hogde grunneier Statskog som også var deleier en stund, innenfor det planlagte anleggsområdet før konsekvensutredningen. De hogde bort naturverdier som skulle utredes og belyses. -En skandale! Slik operer de verste skogselskapene på Borneo.

Tilgrensende til planområdet ligger et naturreservat og i tillegg finnes en verdifull naturtype på Kjølbergets topp med en rekke truede og sårbare lav og sopparter. Det finnes fugler som er blitt sjeldnere i regionen, som tretåspett og lavskrike. To uavhengige kilder skal ha funnet huldrestry på Kjølberget, - en svært vakker og kritisk truet lavart. De aller fleste av lokalitetene av denne arten som var kjent fra før 1980 er i dag borte, i hovedsak på grunn av hogst. Høsten 2015 fant vi en rekke sjeldne lavarter sammen med en av Norges fremste skogbiologer. Lys brannstubbelav, taiganål, gubbeskjegg, svartsonekjuke, duftskinn, sprikeskjegg og langnål fantes i denne skogen, alle er sårbare eller truede artsforekomster som har hatt tilbakegang i vår region fordi leveområdene er hogd. Svekkelsen eller flatehogsten av slike sjeldne og gamle skoger gjør at disse artene går en usikker framtid i møte.Artsutryddelse og fattig naturarv kan ikke være noe mål, heller ikke for ordføreren? For Kjølberget tilhørte absolutt toppsjiktet av granskoger på det ellers så uthogde Finnskogen. I og med at Stortinget har sagt at Miljødirektoratet og Statskog skal stille all potensiell verneverdig skog til disposisjon var Kjølberget en åpenbar vernekandidat. Det er oppsiktsvekkende og naturforvaltning på ville veier at det gikk som det gjorde.

I vår lå en god venn og jeg under stjernehimmelen for å følge orrfugl-leiken på Kjølberget-myrene. Fortsatt sang naturen her inne. Reven skreik, igjen og igjen i svarte natta og lappugla hørtes dypt i vårskogen. Småfuglene sang kjærlighetssanger. På myra buldret orrfuglene, her inne fantes virkelig store orrfugl-leiker. Naturen våknet til liv etter en lang vinter. Dette vårdøgnet var et vemodig farvel til Kjølberget. Nå er alt snudd på hodet. Det gjelder visst å få det fine vekk. Bytte det bort med masseuttak av grus, steinknusere, dynamitt, anleggsveier, sementfundament og 230 meter høye vindturbiner. En massiv ødeleggelse av et unikt område i skoglandskapet på Finnskogen. Den burde opplagt vært vernet fra enkelte politikere og selskaper som Eidsiva Energi. Dere så prisen på alt men ikke verdien av noe. For Kjølberget var virkelig en sjelden naturarv i vår region. Nå er den borte. Det er absurd og leserinnlegget til Høyre- ordføreren toppet det hele. Velg et annet energiselskap og en annen sjef i Våler kommune.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00