Hamar Senterparti registrerer at det har blitt politisk debatt omkring arealdisponeringen rundt Hamar flyplass. Det er nå ca 20 år siden det ble bestemt at flyplassen skulle legges ned og arealene benyttes til boligformål.

Senterpartiet ser at flyplassen er fullt operativ, argumentasjonen og engasjementet for å bevare flyplassen er økende, presset for å bevare grøntområdene i Klukhagan er sterkt og behovet for å ta vare på mest mulig av våre jordbruksressurser er avgjørende for vår sjølforsyning. Dessuten foreligger det nye områder for boligbygging i forbindelse med vedtatt kommuneplan i 2018. I en slik situasjon mener Sp det er grunn til å vurdere spørsmålet om nedbygging av Hamar flyplass på nytt.

Beslutningen om å bygge boliger på flyplassområdet, har bakgrunn i den såkalte SMAT-planen fra slutten av 90-tallet (Samordnet plan for miljø-, areal- og transportutvikling på Hedmarken). Som et kompromiss for å spare dyrket jord i Ringsaker og Stange, ble det besluttet at gårdene Vold og Lund i Hamar skulle bygges ut til boliger. Etter hvert kom også Hamar flyplass og Stasvberg-området med i samme plan. Utbyggingen har kommet langt på Vold og er i full gang på Lund. Deretter er planen å bygge ut flyplassområdet.

Vi er sterkt imot at deler av Stavsberg gård bygges ut med boliger i tråd med nevnte plan. 55 dekar av Stavsberg gård blir i første omgang omdisponert til boligbygging. Etter regjeringens vedtak av desember 2015 om at under 4.000 dekar skal omdisponeres pr år, er det avgjørende at alle kommuner gjør hva de kan for å redusere omdisponeringen av gode jordbruksarealer.

Partiet er også meget bekymret for at dersom flyplassområdet blir nedbygd til boligformål, vil presset på dyrket mark øke på den andre siden av veien. All historie viser at kommunenes interesse for å bygge ut slike arealer er stor på grunn av allerede foretatte investeringer i infrastruktur. Vi ser at dagens ordfører, Einar Busterud, garanterer for at ingen videre nedbygging av gården Stavsberg vil finne sted i hans ordførertid. Men hva er en slik garanti verdt?

Senterpartiet er også opptatt av å bevare alle grønne områder rundt byen. Klukhagan, som er et viktig rekreasjonsområde, inngår i arealplanene rundt flyplassen. I et framtidsperspektiv er vi også bekymret for dette området.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00