Jeg er enig med Ringsaker PP i at det må legges til rette for å videreføre all frivillig innsats overfor både eldre og andre, og for å utløse ytterlige, frivillige ressurser. Dette som viktig/nødvendig supplement til kommunens helsetjeneste.

Videre er det mange som skal berømmes. Hvordan få med flere frivillige, blant andre eldre med ressurser?

Hvis mange bidrar litt, kan det bli mye i sum. Uten forkleinelse for andre vil jeg på ny trekke fram VilMer, som er et pilotprosjekt og arena for å engasjere folk i frivillig arbeid.

Pensjonistpartiet er opptatt av å framheve egne engasjement, for å kvittere ut «politiske seire».

De har arbeidet for at bestemte tiltak skal få tilskudd, og følger opp med andre.

Da viser jeg til en artikkel i Aftenposten, 8.10. d.å., skrevet av Andreas Slettholm, «Politikere bør ikke dele ut tilskudd» med ingressen «Hvorfor bevare ordninger som fører til inhabilitet, uforutsigbarhet, lobbyvirksomhet og dårlige beslutninger?».

Artikkelen er myntet på tilskudd over statsbudsjettet, ofte basert på partiers preferanser, som er overførbar til kommuner.

Seniordansen på Nes er innvilget kr 16.000 til lokalleie, visstnok ifølge lov om voksenopplæring. Vedtaket danner presedens for alle som bidrar med frivillig arbeid og helseforebyggende overfor/blant eldre. Hvem skal i tilfelle avslås?

Jeg synes det er fornuftig at det settes av midler til å støtte en del tiltak som gjør viktig frivillig innsats, for å få folk ut av ensomhet, forebygge fysisk forfall osv. Men da bør det lages kriterier for hvordan den søknadsbaserte potten skal fordeles.

Helst bør midlene fordeles innenfor adm. eller et råd tilsvarende idrettsrådet. Dette for å unngå politikere og andre som snakker for sine «sjuke mødre».

Fortsatt pensjonist

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00