Miljøminister Vidar Helgesen skylder på eget departements fortolkning av lovverket og den internasjonale reguleringen i Bernkonvensjonen, når Statsråden med et pennestrøk sletter Stortingets ulveforlik.

Med større flokker og flere familier, er ulvebestanden langt over bestandsmålet Norge har forpliktet seg til. Dårlige sporingsforhold gjør i tillegg bestandstallene for 2016 usikre.

I ulvesonen meldes det om langt mindre elg. Ulvens tilgang til føde er begrenset, og kampen om føden er stor innenfor ulvesonen. Streifdyr fra Sverige, Finland og Russland tvinges utenfor. I Stange og Løten har beitenæringa lidd store tap de senere årene til stadig nye, sultne ulver på jakt etter mat.

Innenfor ulvesona har Stortinget bestemt at ulven skal ha prioritet foran beitenæringa. Utenfor skal det være motsatt. Der må ulven vike. Helgesens avgjørelse om å endre vedtaket om å ta ut de fire flokkene med skadedyr i Østerdalen, får alvorlige konsekvenser for beitenæringa i kommunene som grenser til sona.

Dette er en situasjon som bønder i Stange og Løten ikke kan leve med. Stadig færre tør å slippe beitedyr i Romedal, Stange og Løten allmenninger.

Viktige områder for sau, reinsdyr og storfe står under press. Øvre del av Rendalen med tamreinsområder har flere flokker tett innpå sine områder. Gudbrandsdalen med sine store sauebruk grenser mot Atndalen og Imsdalen hvor ulv allerede har vært etablert

Vi er også bekymret for fremtiden til an av de største kulturtradisjonene i Norge, og da særlig i bygdene, jakt med hund. Jegere med hund har allerede måtte begrense sin aktivitet kraftig i områdene øst for Glomma. Økt ulvebestand truer tradisjonell jakt med løshund i Stange- og Romedalsalmenningen, og jaktformen, slik vi kjenner den i dag, kan være en del av historiebøkene innen svært få år.

Regjeringen vil i rovviltpolitikken fremover prioritere beredskap som skal sikre raske uttak av ulv som utgjør et tilstrekkelig skadepotensial utenfor ulvesonen. Vi mener Regjeringen som et resultat av Statsrådens helomvendig fra nødvendig, forebyggende uttak, må sikre at det innføres like regler for ulv som vi allerede praktiserer ovenfor mårhund og villsvin. Dyr som kommer over grensen må kunne jaktes på og tas ut så fort som overhodet mulig. Det må være stående fellingstillatelser slik at man kan ta ut dyr på sporsnø, og holde beiteområdene rene for skadedyr før beitesesongen setter inn.

Miljødepartementets tolkning av Stortinget rovdyrforlik er for svak, og en tydeliggjøring av budskapet fra Stortinget er nødvendig. Stange FrP har klare forventninger om at FrPs stortingsrepresentanter Tor Andre Johnsen og Morten Ørsal Johansen sammen med Høyres Gunnar A. Gundersen raskt setter statsråden på plass.

Gruppeleder Stange Frp

Leder Stange Frp

nestleder Stange Frp

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00