Dette har FO-medlem Ine Haver og hundrevis av andre sosialarbeidere i det kommunale barnevernet over hele Norge gjort, gjennom kampanjen #heierna. De peker på at for få ansatte i barnevernet hindrer dem i å gjøre en god nok jobb for barna, ungdommene og familiene de er satt til å hjelpe.

I Norge i dag finnes forhold som skaper og vedlikeholder undertrykkende livssituasjoner for grupper i samfunnet, fattigdom, utenforskap, vold og seksuelle overgrep. Det kan være åtteåringen som ikke klarer å konsentrere seg i timen og utagerer. Han får diagnosen ADHD, blir tatt ut av vanlig undervisning og mange er redde for han. Han sees på som problem. Det er ingen rutiner som fanger opp hvordan han har det hjemme. Kanskje vet de som møter han daglig at familien lever under fattigdomsgrensen. At foreldrene ikke har tid til å følge opp gutten godt nok. Men det mangler tiltak eller ressurser.

Rettigheter blir i større grad erstattet med plikter. Krav om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, fremfor en aktivitetsrett i Nav er et eksempel. Innstramming i regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP) er et annet. Endringer på strukturnivå fører til at syke mennesker i en krevende livssituasjon mister inntekten. Ansatte i Nav har ofte så mange klienter at oppfølging av AAP-mottakerne kommer i andre rekke. Dette har ansatte varslet om gjentatte ganger. I tilfeller der manglende oppfølgning av Nav er årsaken til at stønadsmottakere ikke er ferdig avklart og fortsatt ansees som arbeidsuføre, tolkes det nye regelverket likevel dithen at folk ikke får forlenget AAP-stønad. Det gir katastrofale konsekvenser for den enkelte.

Vi er også bekymret for at retorikken hardner til. Brukere skal ansvarliggjøres og motiveres til endring – noe vi sosialarbeidere jobber mye med, men vi ser at sosiale problemer ofte blir ditt og mitt problem, ikke vårt. Sosiale problemer er altså ikke bare individuelle problemer.

Dagens samfunnsendringer bidrar til at allerede sårbare grupper blir ytterligere utsatt. Sosiale og økonomiske forskjeller øker. Våre medlemmer som jobber i velferds-Norge ser også at sosiale problemer ofte reduseres til et individuelt problem.

Vi retter søkelyset mot hvordan vi gjennom sosialt arbeid er forpliktet til å ivareta menneskers ufravikelige krav til verdighet, både på individuelt og strukturelt nivå. Strukturene som skaper sosiale problemer må endres på system- og samfunnsnivå. Utfordringer i egen livssituasjon kan skyldes kollektive forhold.

Gjennom fjorårets #takkmamma-kampanje klarte FO og Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) å påvirke politisk slik at barn i barnevernet nå har rett til ettervern fram til og med fylte 25 år. Slike systemendringer kan bidra til at færre barn opplever å måtte stå alene, det igjen kan forhindre psykisk sykdom, selvskading og ensomhet. Sosialarbeidere skal og må være fanebærere for samfunnsarbeid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00