Med risiko for å bli beskyldt for å fiske i rørt vann – i dette tilfelle rettsskandalen med feil idømte trygderettsdommer – vil jeg peke på at ugrunnet samforståelse mellom aktorat og forsvar også på andre områder ikke er helt ukjent. Jeg har i årevis stilt spørsmål til toppolitikere, forvaltning, regjeringsadvokat og riksrevisjon om hvordan det har vært mulig for en regjering å gi et stortingsvedtak stikk motsatt fortolkning av hva det opprinnelig gikk utpå – og deretter få det sanksjonert i norsk rett. Saken det gjelder, er spørsmålet om Norges ansvar etter Bernkonvensjonen når det gjelder plikt eller ikke plikt for Norge til å bygge opp egne levedyktige rovviltbestander innenfor egne grenser.

Det er for lettvint å trøste seg med at dagens Nav-skandale er et unntakseksempel innenfor norsk rettsvesen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00