Jeg tar ikke her stilling til den gitte kvote. Derimot interesserer jeg meg for hvordan de utpekte lokalpolitikere har fungert som forvaltere.

Jeg merker meg at selv om det i de mange ankeuttalelser ikke skulle være nye momenter, så har jo nemnda i region 5 avslørt at de fattet vedtak om fellingskvote på inntil 37 dyr, uten å være klar over at andre rovviltnemnder allerede hadde vedtatt en kvote på 10 dyr. Heller ikke tok de nevneverdig notis av at fylkesmennene i Oslo og Hedmark hadde mottatt over 14.000, og departementet over 62.000 protester mot den gitte kvoten.

Utenlandsk presse i mer enn 30 land har omtalt saken i kritiske ordelag. Burde ikke det være momenter og vie oppmerksomhet for et forvaltningsorgan som mener seg å ha ansvaret for en kritisk truet dyreart som ifølge Grunnloven, Viltloven og Naturmangfoldsloven skal bevares i norsk fauna? Fra før har vi erfart at Rovviltnemnda i Hedmark regulerte gaupebestanden så langt ned at den selv etter flere år ligger langt under det bestandsmål som Stortinget har satt og nå på det nærmeste er utryddet fra fylket.

Jeg har festet meg ved at rovviltnemndene alltid inntar en forsvarsposisjon mot de som mener at en fellingskvote er for høy. Dessuten anbefaler de, og til dels foreslår, fellingstillatelser selv på arter som ligger langt under bestandsmålet og som de derfor ikke har forvaltningsmyndighet over.

Til tross for at rovviltnemndene har et todelt forvaltningsansvar ser vi lite til den lovpålagte holdning til rovdyr, selv overfor de som åpent hevder de vil utrydde enkelte arter. På denne bakgrunn er det vel ikke unaturlig at overordnet myndighet vil vurdere lovhjemmelen for deres vedtak. Noe annet ville være uansvarlig.

Jeg har før hevdet at å la nemnder bestående av lokalpolitikere forvalte nasjonale interesser er en tvilsom ordning. Når disse politikere går til møte i forvaltningsnemnda tar de rett nok på «forvalterhatten», men den trekkes utenpå «politikerhatten», av den enkle grunn at sistnevnte sitter så fastgrodd at den ikke lar seg ta av.

Når nemnda i Hedmark nå har lagt ned sine verv i protest mot at overordnet myndighet vil se nærmere på deres vedtak, sier vel det alt om deres nøytralitet og arroganse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00