Samtidig som Norge har hatt enorme inntekter av oljeindustrien og «svarte karboner», har Innlandet blitt godt kjent med begrepet «oljeskyggen». Nå er mye i forandring, og skyggen over skogene våre driver unna. Hedmark har enorme og fornybare verdier og ressurser i form av «grønne karboner» fra skogen. Vi finner de samme karbonene i landbruket og i havet. «Grønne karboner» er lett tilgjengelige, de fornyer seg hele tiden og kan lett høstes. Vår tids store utfordring og mulighet er at vi må lære oss å foredle dem på samme måte som vi har lært å foredle oljen.

De «grønne karbonene» brukes i dag mest til materialer og brensel. I 2014 ble det ifølge fylkesmannen i Hedmark avvirket tømmer med en verdi på over en milliard kroner i våre skoger. Ifølge fylkesmannen kan det hentes ut 35 % mer tømmer uten at skogen forringes. I tillegg har vi biomasse som blant annet rot, topp, greiner og halm. Vi trenger nye høstesystemer, skogsveier og logistikksystemer bygget ut i harmoni med frilufts- og naturverninteressene. Vi trenger en satsing på skogen som råvare, fordi det åpner for store og bærekraftige muligheter og mange nye arbeidsplasser.

Vår tretekniske industri forsker og utvikler nye materialer som limtre, fiberplater og kompakt-tre. Biomasse fra skog og landbruk gir muligheter for utvinning og produksjon av enda mer verdifulle produkter som finkjemikalier, helseprodukter, plastråstoff og kompositt materialer. Grønne hydrokarboner er fornybare og lett tilgjengelige. I tillegg bedrer de miljøet og klimaet, blant annet fordi de lagrer CO₂ i store mengder.

Skal begreper som «Grønn vekst» og «Det grønne skiftet» bli mer enn tomme ord, må alle gode krefter i Elverum og resten av Innlandet ta sin del av ansvaret for å drive fram denne utviklingen i et samarbeid med både stat og skogeiere. Ingen forskning og erfaring tilsier at dette vil skje ved hjelp av markedskrefter og skattelettelser alene.

Det må satses på utvikling av ny virksomhet lokalt. Flere av dagens utviklingsmiljøer må samarbeide mer og bedre. Staten må trå til med en langsiktig nasjonal strategi med økonomiske støtteordninger og tilrettelegging av forskings- og utviklingsmiljøer.

I lys av de omstillingsutfordringene vi ser, er en «skogmilliard» et rimelig satsingsnivå. I Elverum er de nystartede bedriftene Curida AS og Norse Metal AS lovende industrimiljøer som har potensial til foredling av nye kjemikalier og materialer. Andre eksisterende og nye virksomheter innenfor biomasseforedling må støttes og styrkes. Vi kan ikke fortsette som råvareleverandører til Sverige, vi må bygge ny kunnskap og industri her vi bor. Skal vi lykkes, må vi satse sammen. Satser vi sammen, blir «oljeskyggen» til et nytt og grønt industrieventyr med tusenvis av nye arbeidsplasser i Innlandet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00