Boka har vel 230 sider og inneheld også ein del bildar som er identiske med situasjonen for dei som kom ut for rovdyrangrepa. Boka er eit almenopplysande verk, og burde vera obligatorisk lesnad ved alle skular. Vår tid med fredingstiltaka har fullstendig glømt det som låg til grunn for utrydningsjakt av dei verste rovdyra, ulv og bjørn. Husdyr og vilt var nok det som stod øvst på matsetelen, men menneskekjøt og blod var nok heller ikkje å forakta.

No har me hatt utsetting av ulv i meir enn 30 år her i landet, dette har ført til at me har fått oppleva det som våre forfedre har opplevd. Forskinga har nok konstatert dette, men rapportane manglar. Bernkonvensjonen forpliktar hevdar politikarane, men Erik Lykke, som var med i arbeidet med denne konvensjonen seier det er ikkje slik, og konvensjonen kan seiast opp på dagen.

Når politikarane hevdar at Naturmangfaldsloven og Bernkonvensjonen er over andre og leiande i vernet av rovdyra, er dette oppfunne av stive aktørar for å stresse bygdefolk og andre naturglade menneskjer som kjenner seg utrygge og er serleg engstelege for barn og dyr i utmarka. Ja det er no påvist at innan inngjerda områder er rovdyra på jakt etter ferskvare av kjøt. Spekedalen er toppresultatet med 560 dyr av 2010 sauer slept våren 2016. Dette prøver ministeren i miljødepartementet å slå bort med å hevda at dyretala i ulvesona er for små.

Han «gløymer» med vilje at ulvane utanom sona er født og oppvaksne i sona, og såleis ein del av soneulven. Konvensjonane - Bernkonvensjonen og Riokonvensjonen har teke atterhald for skader ville dyr kan påføra dyr og menneskjer. Dei viser til at enkelte arter bør takast i innhegningar slik at dei kan vernast og haldast under kontroll med fôring og avl, og at overtallige dyr kan takast ut. Eit innhegn på 40–50 dekar er tumleplass for ulvane på Langedrag, og dei har det svert bra. Ein buss med 43 deltakarar frå Nord-Østerdal var dit sumaren for tre år sidan og fekk oppleva det med sjølvsyn.

Det trengs ein ny rovdyrpolitikk som tek omsyn til skadeomfang og overstressing av dyreeigarar og menneskjer som vil nyta naturen. Dette er ein menneskerett nedfelt i FNs konvensjon om menneskerett. Kan me venta at norske politikarar får tankar om å løysa det ansvaret dei tok på seg da dei opna for utsetting av rovdyr som landet hadde gjort seg fri for i ca 150 år. Kor lenga skal det gå før noko positivt skjer?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00