MDG har en solidarisk distriktsprofil og er opptatt av å opprettholde levende bygder over hele Norge. De Grønne er for sau på utmarksbeite og for bærekraftige rovdyrstammer. Vi vil jobbe aktivt for begge deler samtidig. Rovdyrdebatten engasjerer og preges av steile fronter. Noe av grunnen til at dette har blitt så konfliktfylt er at gode verdier settes opp mot hverandre: Verdien av å bevare naturlig tilhørende rovdyr i vår natur og verdien av miljøvennlig utnyttelse av utmarka gjennom beite.

Les HAs leder: Miljøbevegelse styrt fra Oslo

De Grønne aksepterer ikke at en stor del av den norske ulvestammen nå skal skytes, inkludert familiegrupper som har gjort lite eller ingen skade på beitedyr. Vi tror dette er en dårlig løsning også for beitenæringen. En så voldsom reduksjon i ulvestammen vil kunne gi flere streifdyr med større skadepotensial. Uttaket vil gjøre det vanskeligere å gi fellingstillatelse på dyr som gjør mye skade, slik tilfellet var i sommer. Skal broer bygges i rovdyrkonflikten må følgende aksepteres:

1. Rammebetingelsene til norske bønder må bedres betraktelig slik at de blir satt bedre i stand til å unngå rovdyrtap. I dag er de fleste småbønder idealister som jobber tilnærmet dugnad. Samtidig produserer de det viktigste produktet her i landet!

2. Ulv og andre rovdyr har en naturlig plass og en viktig funksjon i norsk natur, og vi har et ansvar for å ta vare på bestandene. Rovdyr er verdifulle!

Ingen partier legger i Stortinget fram mer landbruksvennlige forslag til jordbruksoppgjør enn De Grønne. Et bærekraftig landbruk basert på lokale fôr- og jordressurser handler like mye om internasjonal solidaritet som trygg matproduksjon og -forsyning. Vi vil verne matjorda mot utbygging, sikre befolkningen god mat og bøndene anstendig inntekt.

Praktiske løsninger for å holde beitedyra trygge må på plass. Det forutsetter lokal utprøving av nye metoder, og statlig investeringsvilje. I vår første stortingsperiode har vi hatt én mann på tinget, i energi- og miljøkomiteen. Dette preger naturligvis hvilke saker som tas opp i media. Etter valget neste år kan også kandidater fra bygde-Norge representere De Grønne på Stortinget. Med en representant i næringskomiteen ville vår mulighet til å påvirke landbrukspolitikken øke kraftig.

De Grønne legger et utvidet solidaritetsprinsipp til grunn for politikken. Vi har solidaritet med andre mennesker, solidaritet med dyr og natur og solidaritet med fremtidige generasjoner. Mye er sentralisert i Norge, men vår solidariske politikk er ikke begrenset til byene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00