Selve essensen i vårt innspill til kommuneplanen er nettopp en skånsom utnyttelse og utvikling av randsonen i ytterlinjen mot eksisterende vei og kommunal infrastruktur.

Samtidig som vi ønsker å bygge sårt tiltrengte og miljøvennlige familieboliger i randsonen av den privateide skogen, så skal vi ta vare på området. Vi tilbyr også å være med å videreutvikle rekreasjonsområdet i samråd med brukeres innspill – hvis ønskelig. I tillegg er det et viktig poeng at konsekvensutredningen for innspillet tegner inn en foreslått markagrense for resten av Klukhagan. Vårt innspill blir dermed ikke første bit av flere utbygginger som noen frykter, men snarere det som kan være med på å gi en forutsigbarhet for skogens fremtid.

Området vi har spilt inn er et mindre belte nederst i randsonen mot Olav Trygvassonsgate og utgjør 31 mål. Totalt tilsvarer dette omtrent seks prosent av arealet i Klukhagan. I dag består beltet av tett, mørk og flere plasser ugjennomtrengelig vegetasjon. Et område som er vanskelig å bruke og som tidvis har fungert som en lagringsplass for skitne plaststoler og søppel. Det er i dette området vi ønsker å bygge småhus myntet på barnefamilier.

Selve boligene vil være bærekraftige og fremtidsrettede, og de vil ha en klar miljøprofil. De vil bygges på en måte som også bevarer mest mulig av skogen på det definerte området. Ambisjonen er å lage et nabolag i ett med skogen. Selve nabolaget vil utvikles slik at hele næromådet kan ta det i bruk, og slik vil også det bebodde området bidra til å utvide det helhetlige rekreasjonsområdet Klukhagan.

Vi vil legge vekt på å åpne opp inngangen til skogen via godt synlige inngangsstier for allmenheten gjennom boligområdet. Boligområdet blir ikke et lukket og privat anlegg, men en naturlig portal inn til tur og rekreasjon for byens innbyggere.

Klukhagan har mange brukere. Det er veldig bra. Vi tror at enda flere ville hatt glede av å benytte skogen. Derfor ønsker vi å tilby oss å være med å «oppgradere» rekreasjonstilbudet i Klukhagan sammen med brukerne – slik at enda flere får øynene opp for området og ønsker å ta det i bruk. Det kan eksempelvis være å legge til rette for at bevegelseshemmede og eldre i enda større grad kan ta skogen og stier i bruk, det kan være bålplass, gapahuk eller hinderløype for barn og familier, det kan være natursti for barnehager, etc. Samtidig vil man naturligvis bevare urørt skog der dette er naturlig og ønskelig. Mulighetene er mange, og vi ønsker en involverende prosess hvor brukere og innbyggere får være med å bestemme dette.

Med innspillet vårt ønsker vi å skape et unikt signalprosjekt for byen som kombinerer attraktive og klimavennlige boliger for barnefamilier, med skånsom utvikling og innbyggerinvolvering. Prosjektet forventes å kunne tiltrekke seg barnefamilier også utenfra vår region, og således svarer det også opp kommunens uttalte mål på det området. Vi har ambisiøse mål og legger hodet på blokka for å skape noe nytt og unikt, som samtidig ivaretar skogen – både nå og fremover.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00