Før re­form 94 måt­te man ha en viss gjen­nom­snitts­ka­rak­ter for å kom­me inn på vi­de­re­gå­en­de sko­le. Den nye re­for­men, ini­tiert og le­det av da­væ­ren­de ut­dan­nings­mi­nis­ter Gudmund Hernes, be­stem­te at alle ung­dom­mer som had­de full­ført grunn­sko­len vå­ren 1994 el­ler se­ne­re, had­de rett til en vi­de­re­gå­en­de opp­lær­ing i tre år. Før den tid fikk fak­tisk ikke alle 16-år­in­ger au­to­ma­tisk plass. Ei hel­ler var det slik at alle «måt­te» ta mer ut­dan­ning enn ung­doms­sko­le - og i alle fall ikke med en gang. Re­for­men har opp gjen­nom åre­ne fått mye kri­tikk for å gjø­re sær­lig yr­kes­ut­dann­in­gen for teo­re­tisk, og i 2006 ble re­for­men av­løst av Kunn­skaps­løf­tet.

Prin­sip­pet om vi­de­re­gå­en­de for alle er imid­ler­tid blitt stå­en­de. Og selv­føl­ge­lig er det i ut­gangs­punk­tet et rik­tig og vik­tig ret­tig­het. All norsk ung­dom bør ha mu­lig­het til en plass i vi­de­re­gå­en­de ut­dan­ning. Men da bør vi sam­ti­dig slut­te å und­re oss over at det fø­rer med seg fra­fall. For 16-år­in­ger som ikke be­står et ungdomsskolefag, de star­ter vi­de­re­gå­en­de i bratt opp­over­bak­ke. Det er kre­ven­de å ta inn over seg nytt pen­sum og til­eg­ne seg ny kunn­skap når ba­si­sen ikke er god nok. Vil vi unn­gå at ung­dom hop­per av, uten å full­fø­re, må vi kon­sen­tre­re inn­sat­sen om ung­doms­trin­net. Det er her for­eld­re, læ­re­re, vei­le­de­re, samt både for­men og kva­li­te­ten på un­der­vis­nin­gen og det pe­da­go­gis­ke opp­leg­get vil ha størst be­tyd­ning for ele­ve­nes kom­men­de evne og mo­ti­va­sjon til å gå hele sko­le­lø­pet. Venst­re fore­slår et eks­tra sko­le­år. Det ly­der nep­pe som mu­sikk i øre­ne på al­le­re­de skolemett ung­dom. Vi har mer tro på til­pass­ing av inn­hol­det i de ti­me­ne og åre­ne som al­le­re­de er der. Mer lær­ing i prak­sis og ve­sent­lig mer kon­takt mel­lom ele­ve­ne og «det vir­ke­li­ge liv» i be­drif­ter og på ar­beids­plas­ser.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.