Administrasjonen i Stange kommune ønsker å lage mulighetsstudier for en nedbygging av jordene på Tokstad og Gyrud i Ottestad. Rådmann Stein Erik Thorud er ikke overrasket over de sterke reaksjonene som er kommet, men benekter at en ber om bråk. Trolig er det nettopp bråk adminstrasjonen nå har bestilt.

Debatten om Tokstad og Gyrud føyer seg inn i en rekke kontroversielle saker om bygging på høyproduktiv matjord i utkanten av Hamar stortettsted. I Ringsaker er vedtak om Lund og Nydalsenga allerede historie, det samme gjelder Voll og nå Vien i Hamar. Stange skal delta i konkurransen om attraktive tomter, og drar nå opp igjen den grønne lungen mellom Sandvika og Bekkelaget.

Men det er ikke et hvilket som helst jorde som nå trekkes opp av hatten i plansammenheng. Sett i historisk sammenheng er Tokstad og Gyrud på mange måter selve symbolet på behovet for jordvern i Hamar-området. Det var i stor grad dette området som var under press for en utbygging, og som sto i fokus da SMAT-planen ble laget på midten av 1990-tallet. Denne planen har dannet grunnlaget for arealbruken de siste tiårene.

Vi kan dra historien tilbake til 1970-tallet, da Gro Harlem Brundtland var miljøvernminister. Da ble den såkalte «jernringen» rundt Hamar skapt. Hit, men ikke lenger. Bygging innenfor, jordbruk utenfor. Men etter som årene gikk, ble det for trangt innenfor denne ringen, og det var nødvendig med en oppmyking. Sentrale myndigheter ga grønt lys for dette, under forutsetning av at det blant annet skjedde en samordning av arealbruken kommunene imellom. Slik ble «Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling» (SMAT) til.

Foreløpig er det kun bebudet å se på mulighetene en utbygging kan gi. Men ofte fører slikt arbeid til at bordet fanger. Det kan reises tvil om Stange har behov for denne utbyggingen nå. Kommunen er på etterskudd når det gjelder både barnehageplasser og skolekapasitet i Ottestad. Og på Åkershagan venter hele det tidligere institusjonsområdet på byggestart.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00