Lan­ser­in­gen av rap­por­ten «Hel­se hos eld­re», som er en del­rap­port til den sto­re Folkehelserapporten 2014, for­tel­ler om en norsk suk­sess­his­to­rie og om be­ty­de­li­ge ut­ford­rin­ger vi står over­for de kom­men­de ti­å­re­ne. Le­ve­al­de­ren i Norge sti­ger jevnt og trutt. Be­reg­net le­ve­tid vok­ser fak­tisk så mye som to-tre må­ne­der for hvert år som går. Mest for menn, som fra før har la­vest gjen­nom­snitt­lig le­ve­al­der. Mye av ned­gan­gen skyl­des at folk har stum­pet røy­ken, og menn kom først i gang med det.

Men sam­ti­dig som at øk­nin­gen i le­ve­al­der og der­med an­de­len eld­re i be­folk­nin­gen er en suk­sess­his­to­rie, står den fram som en ut­fordr­ing for det nors­ke sam­fun­net. I 2012 var det om lag fem per­so­ner i ar­beids­før al­der per pen­sjo­nist. Får vi en ut­vikl­ing med mid­dels øk­ning i le­ve­al­der, vil an­tal­let syn­ke til 2,1 om noen år. Ver­ken inn­vandr­ing el­ler hø­ye­re frukt­bar­het kan end­re ut­sik­te­ne mye. Det­te un­der­stre­ker hvor vik­tig det er å leg­ge til ret­te for at flest mu­lig eld­re får en fin al­der­dom med god hel­se og godt funk­sjons­ni­vå, slik at den en­kel­te kan stå leng­re i ar­beid og ha mind­re be­hov for hjelp.

Rap­por­ten pe­ker på sto­re so­si­a­le for­skjel­ler i for­ven­tet le­ve­al­der og livs­kva­li­tet for eld­re. Til­ret­te­legg­ing for et ak­tivt liv er av­gjø­ren­de for funk­sjons­ni­vå. Det sam­me er so­si­al kon­takt, og ikke minst sam­vær med bar­ne­barn trek­kes fram som liv­gi­ven­de. Men ikke minst er ut­dan­ning og god øko­no­mi av­gjø­ren­de. Blant dem som had­de kun grunnskoleutdanning, har 14 pro­sent dår­lig el­ler me­get dår­lig hel­se i al­ders­grup­pen 67 år og eld­re. Blant dem med høy­sko­le- el­ler uni­ver­si­tets­ut­dan­ning, var an­de­len der­imot bare ni pro­sent. Tall fra fem fyl­ker vi­ser at de med hø­ye­re ut­dan­nings­ni­vå had­de fær­re pla­ger i høy al­der enn de med la­ve­re ut­dan­nings­ni­vå.

Rap­por­ten vi­ser alt­så at da­gens sto­re ut­fordr­ing med å stop­pe fra­fal­let fra vi­de­re­gå­en­de ut­dan­ning også hen­ger nøye sam­men med hvor­dan sam­fun­net fram­over skal hånd­te­re at vi blir sta­dig fle­re eld­re.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00