Lan­ser­in­gen av rap­por­ten «Hel­se hos eld­re», som er en del­rap­port til den sto­re Folkehelserapporten 2014, for­tel­ler om en norsk suk­sess­his­to­rie og om be­ty­de­li­ge ut­ford­rin­ger vi står over­for de kom­men­de ti­å­re­ne. Le­ve­al­de­ren i Norge sti­ger jevnt og trutt. Be­reg­net le­ve­tid vok­ser fak­tisk så mye som to-tre må­ne­der for hvert år som går. Mest for menn, som fra før har la­vest gjen­nom­snitt­lig le­ve­al­der. Mye av ned­gan­gen skyl­des at folk har stum­pet røy­ken, og menn kom først i gang med det.

Men sam­ti­dig som at øk­nin­gen i le­ve­al­der og der­med an­de­len eld­re i be­folk­nin­gen er en suk­sess­his­to­rie, står den fram som en ut­fordr­ing for det nors­ke sam­fun­net. I 2012 var det om lag fem per­so­ner i ar­beids­før al­der per pen­sjo­nist. Får vi en ut­vikl­ing med mid­dels øk­ning i le­ve­al­der, vil an­tal­let syn­ke til 2,1 om noen år. Ver­ken inn­vandr­ing el­ler hø­ye­re frukt­bar­het kan end­re ut­sik­te­ne mye. Det­te un­der­stre­ker hvor vik­tig det er å leg­ge til ret­te for at flest mu­lig eld­re får en fin al­der­dom med god hel­se og godt funk­sjons­ni­vå, slik at den en­kel­te kan stå leng­re i ar­beid og ha mind­re be­hov for hjelp.

Rap­por­ten pe­ker på sto­re so­si­a­le for­skjel­ler i for­ven­tet le­ve­al­der og livs­kva­li­tet for eld­re. Til­ret­te­legg­ing for et ak­tivt liv er av­gjø­ren­de for funk­sjons­ni­vå. Det sam­me er so­si­al kon­takt, og ikke minst sam­vær med bar­ne­barn trek­kes fram som liv­gi­ven­de. Men ikke minst er ut­dan­ning og god øko­no­mi av­gjø­ren­de. Blant dem som had­de kun grunnskoleutdanning, har 14 pro­sent dår­lig el­ler me­get dår­lig hel­se i al­ders­grup­pen 67 år og eld­re. Blant dem med høy­sko­le- el­ler uni­ver­si­tets­ut­dan­ning, var an­de­len der­imot bare ni pro­sent. Tall fra fem fyl­ker vi­ser at de med hø­ye­re ut­dan­nings­ni­vå had­de fær­re pla­ger i høy al­der enn de med la­ve­re ut­dan­nings­ni­vå.

Rap­por­ten vi­ser alt­så at da­gens sto­re ut­fordr­ing med å stop­pe fra­fal­let fra vi­de­re­gå­en­de ut­dan­ning også hen­ger nøye sam­men med hvor­dan sam­fun­net fram­over skal hånd­te­re at vi blir sta­dig fle­re eld­re.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.