WWF Verdens naturfond led nederlag i sin kamp for å stanse skytingen av ulv. Oslo tingrett har bestemt at jakten på ulv kan fortsette. Siden jakten startet 1. januar 2018 er det skutt åtte ulv; fire fra Osdalsflokken og like mange fra Julussaflokken. I tillegg ble det tatt ut fem ulver som skutt før tingretten midlertidig stanset lisensjakten i november i fjor.

Tingretten har etter vårt syn landet på en riktig avgjørelse. Det er viktig å huske at det er et flertall på Stortinget som har satt målene for hvor stor ulvebestand vi skal ha i Norge. De siste tallene fra Rovdata forteller om 112 ulver i Norge, hvorav åtte helnorske ynglinger og tre ynglinger i grenserevir.

Stortingets bestandsmål tilsier tre helnorske ynglinger og 4–6 i grenserevir. Selv etter dette uttaket av ulv ligger man altså over det bestandsmålet Stortinget har satt.

Derfor har da også regjeringen åpnet for skyting av totalt 42 ulver i Norge i vinter. Bestanden vokser raskt, og det kan synes som om de som kjemper nærmest mot ethvert uttak av ulv ikke tar inn over seg hvilke konsekvenser det har for distriktene når bestanden vokser så rakst.

Forskingsmiljøene fastslår at den skandinaviske ulvestammen nå utgjør mellom 435 og 439 dyr. Den er altså mer enn levedyktig. Ulven forholder seg som kjent ikke til vår nasjonale grenser, og stammen må sees i sammenheng med antall dyr på svensk side av grensen. Skal Norge påta seg å bygge opp en egen levedyktig ulvestamme blir det mer ulv enn noen politiker kan forsvare.

Norge har allerede forpliktelser når det gjelder å bevare eksistensen av ulike rovdyr. Bjørn, jerv og gaupe er helnorske rovdyr som må ha en ubestridt plass i vår fauna. Norske myndigheter sier også ja til ulven, men det må være innenfor et bestandsmål som respekteres av alle. Stortinget setter dette målet og tingrettens dom fastslår at når ulvestammen vokser raskere enn dette iverksettes det uttak av dyr.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00